Home

Gebeurtenissen na balansdatum toelichting

Gebeurtenissen na balansdatum: wanneer en hoe opnemen in

Principe. Toelichting. Onder de rubriek 'niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen' van de toelichting moet u 'de aard en de financiële gevolgen van materiële gebeurtenissen die zich na balansdatum voorgedaan hebben en die niet in de resultatenrekening of balans weergegeven worden' opnemen (art. 91 KB W.Venn.).. De wet bepaalt echter nergens wat het begrip. U kunt in de sectie 'Algemene toelichting' een alinea 'Gebeurtenissen na balansdatum' opnemen, maar u mag dat ook gewoon doen aan het eind van de jaarrekening. Na de specifieke toelichting op de balans en de specifieke toelichting op de resultatenrekening volgt dan eventueel een sectie 'Overige toelichtingen' o.i.d

Welke plek geeft u aan gebeurtenissen na balansdatum

balansdatum. De oorzaak van de gebeurtenissen liggen dan voor, uiterlijk op, balansdatum maar worden na balansdatum bekend. Verwerken van een gegeven in de jaarrekening heeft in het algemeen invloed op de hoogte van de bedragen in de balans en/of winst-en-verliesrekening en moet onderscheiden worden van vermelding van een gegeven in de toelichting Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum. Op grond van RJk A4.112 worden deze gebeurtenissen wel vermeld in de toelichting op de jaarrekening als zij van een zodanig belang zijn dat het niet toelichten van deze gebeurtenissen de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening. Indien de gebeurtenissen na balansdatum van zodanig belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening van de rechtspersoon neemt de rechtspersoon een toelichting op (artikel 2:380a BW en alinea's 404 en 405 van Richtlijn 160 'Gebeurtenissen na balansdatum')

Gebeurtenissen na balansdatum. De gevolgen van het coronavirus zullen in een jaarrekening worden behandeld als een gebeurtenis na balansdatum, die geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie op balansdatum 2. Financiële overzichten kunnen beïnvloed worden door bepaalde gebeurtenissen die zich voordoen na de datum van de verslagperiode International Accounting Standard(IAS) 10, Gebeurtenissen na balansdatum, gaat bijvoorbeeld over de wijze waarop in financiële overzichten zowel gunstige als ongunstige gebeurtenissen worden behandeld die zich voordoen tussen de datum van de financiële. De kleine rechtspersoon moet in de toelichting vermelden de gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de rechtspersoon. Het gaat daarbij om gebeurtenis-sen die niet in de balans of winst-en-verliesrekening zijn verwerkt. In de openbaar te maken jaarrekening hoeft deze informatie niet te worden opgenomen

Gebeurtenissen na balansdatum (380a) P De gebeurtenissen na balansdatum worden niet meer in de overige gegevens vermeld, maar worden voortaan in de toelichting opgenomen. Gegevens vernnootschap (380b) P Naast de naam, de rechtsvorm en de zetel moet ook het KvK-nummer worden opgenomen in de toelichting Principe. Toelichting. Onder de rubriek 'niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen' in de toelichting moet u 'de aard en de financiële gevolgen van materiële gebeurtenissen die zich na balansdatum voorgedaan hebben en die niet in de resultatenrekening of balans weergegeven worden', opnemen (art. 91 KB/W.Venn.).. De wet bepaalt echter nergens wat het begrip. Deze gebeurtenissen geven geen aanleiding tot een aanpassing van de balans of de resultatenrekening van het afgesloten boekjaar, maar indien ze van materieel belang zijn, tot een vermelding van hun aard en financiële gevolgen in de toelichting van het volledig model onder Aard en financiële gevolgen van materiële gebeurtenissen die zich na balansdatum hebben voorgedaan en die niet in de.

Gebeurtenissen na balansdatum (jaarrekening) Relevante regelgeving RJ 160.404 Indien gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke toestand op balansdatum van een zodanig belang zijn dat het niet toelichten de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening beïnvloedt, dient d cipe gebeurtenissen na balansdatum, die geen invloed heb-ben op de rapportage. Maar veel bedrijven stellen hun jaar-verslag pas iets later op; dan komt de vraag op wat de gevolgen van het virus zijn voor de continuïteit. En wat te doen met een organisatie die het boekjaar afsloot op 31 maart en gebeurtenissen die al hebben plaatsgevon Gebeurtenis na balansdatum Voor de jaarrekening 2019 die sluit per 31 december 2019 zijn de financiële gevolgen van de uitbraak van Covid-19 een gebeurtenis na balansdatum. Voor ondernemingen met een boekjaar dat niet gelijk opgaat met een kalenderjaar geldt uiteraard dat de impact van Covid-19 hoe dan ook zal moeten worden meegenomen in de opstelling van de jaarrekening en het bestuursverslag Gebeurtenissen na balansdatum. De gebeurtenissen na balansdatum zijn opgenomen onder noot 31 van de geconsolideerde jaarrekkening. Ondertekening van de jaarrekening. Veghel, 18 februari 2020. Namens de Raad van Bestuur De RJ geeft aan dat gebeurtenissen die blijken na balansdatum en die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum, niet in de jaarrekening dienen te worden verwerkt, tenzij deze een grote betekenis voor de rechtspersoon hebben, bijvoorbeeld omdat de continuïteitsveronderstelling vervalt

25 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening Deze gebeurtenissen geven géén aanleiding tot een aanpassing van de balans of de resultatenrekening van het afgesloten boekjaar, maar indien ze van materieel belang zijn, wel tot een vermelding van hun aard en financiële gevolgen in de toelichting van het volledig model onder Aard en financiële gevolgen van materiële gebeurtenissen die zich na balansdatum hebben voorgedaan en die niet. Presentatie en toelichting: • vervallen van de categorie 'buitengewone baten en lasten' in de winst-en-verliesrekening; • verplichting om gebeurtenissen na balansdatum voortaan in de jaarrekening zelf toe te lichten (in plaats van onder de overige gegevens); • nieuwe toelichtingsvereisten Gebeurtenissen na balansdatum In het voorjaar van 2020 zijn wij geconfronteerd met de gevolgen van de wereldwijde coronapandemie (COVID-19). De gevolgen voor de gemeente zijn ingrijpend IAS 10, Gebeurtenissen na balansdatum, vervangt de delen van IAS 10, Voorwaardelijke gebeurtenissen en gebeurtenissen na balansdatum, die nog niet zijn vervangen door IAS 37, Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa. De nieuwe standaard brengt de volgende beperkte wijzigingen aan

Gebeurtenissen na balansdatum Hieronder wordt een toelichting opgenomen overeenkomstig de notitie Gebeurtenissen na Balansdatum van de Commissie BBV met minimaal het volgende: Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum die niet opgenomen werden in de tussentijdse jaarrekening: In juli 2015, kondigde Galapagos aan dat patiënten na 24 weken behandeling in de DARWIN 1 studie met de selectieve JAK1 remmer filgotinib verdere verbetering vertonen van de klachten en symptomen van reuma, zoals blijkt uit verbeterde ACR scores, DAS28(CRP) en andere scores 160 Gebeurtenissen na balansdatum; 160.4 Toelichting, overige gegevens en bestuursverslag Home; Vaktechniek. Vaktechniek; Overzicht Vaktechniek; Accountancy. Accountancy; 160.4 Toelichting, overige gegevens en bestuursverslag. Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden..

In dat verband verwijzen naar het CBN-advies 2018/8 gebeurtenissen na afsluitdatum van het boekjaar van 9 mei 2018. De vennootschappen dienen zelf te beoordelen welke toelichtingen bij de jaarrekening gepast zijn om deze materiële gebeurtenissen na balansdatum getrouw weer te geven, met inbegrip van de inschatting van de aarde en de financiële impact indien dit vastgesteld kan worden Van overige gegevens naar toelichting Een aantal gegevens is vanuit de overige gegevens verplaatst naar de toelichting. Dit betreffen de volgende onderdelen: Een opgave van de gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de rechtspersoon, onder mededeling van de omvang van die gevolgen (art. 2:380a BW Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening Deze gebeurtenissen geven geen aanleiding tot een aanpassing van de balans of de resultatenrekening van het afgesloten boekjaar, maar indien ze van materieel belang zijn, tot een vermelding van hun aard en financiële gevolgen in de toelichting van het volledig model onder Aard en financiële gevolgen van materiële gebeurtenissen die zich na balansdatum hebben voorgedaan en die niet in de gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode beperkt zijn tot de wijziging van de financiële overzichten zoals omschreven in de desbetreffende toelichting in de financiële overzichten; hetzij (Zie Par. A12) (b) een nieuwe of gewijzigde controleverklaring te verstrekken die in een paragraaf ter benadrukkin

Gebeurtenissen na balansdatum waarvan de financiële omvang nog niet bekend is of die geen nadere informatie geven over de situatie per balansdatum, moeten wel worden vermeld in de toelichting in de jaarrekening als deze belangrijke financiële gevolgen hebben Gebeurtenissen na balansdatum; Credit rating. Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht. Coronavirus. Op het moment van publicatie van dit jaarverslag over 2019 heef­t het kabinet verregaande maatregelen genomen in de strijd tegen het Coronavirus 36 Toelichting bij het geconsolideerde kasstroomoverzicht; 37 Financiële instrumenten per categorie; 38 Afgeleide financiële instrumenten; 39 Leaseovereenkomsten; 40 Winst per aandeel; 41 Dividend per aandeel; 42 Verbintenissen en voorwaardelijke gebeurtenissen; 43 Transacties met verbonden partijen; 44 Gebeurtenissen na balansdatum Balans met toelichting; Gebeurtenissen na balansdatum; COVID-19 (Corona) De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden

Gebeurtenissen na balansdatum; Toelichting op het geconsolideerd kasstroomov... Toelichting per segment; Overzicht van belangrijkste dochterondernemin... Vennootschappelijke jaarrekening. Vennootschappelijke winst- en verliesrekening; Vennootschappelijke balans; Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening. Waarderingsgrondslagen. Gebeurtenissen na balansdatum Coronavirus Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna Voor een toelichting bij de gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening op. De geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2016 omvat de Vennootschap, haar dochterondernemingen Gebeurtenissen na balansdatum Gevolgen jaarrekening Veel scholen weten niet hoe dit in de jaarrekening te verwerken Toelichting op de balans Gebeurtenissen na balansdatum Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna

In de toelichting op de jaarrekening 2019 is in de paragraaf Risicomanagement een verwijzing naar de crisis opgenomen ook al is deze crisis ontstaan nadat het gemeentelijk risicoprofiel en daarvoor beschikbare weerstandscapaciteit al nagenoeg Gebeurtenissen na balansdatum; Bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per. Toelichting op de balans en de resultatenrekening Uitleg van elk post die op balans en resultatenrekening staat een uitleg; Overige gegevens Accountant verklaring Winstbestemming (Vroeger stond ook gebeurtenissen na balansdatum) In februari 2017 is er een deelneming verkocht voor 5 miljoen. Dit gebeurtenis is opgenomen in jaarverslag van 201 Opnemen in de toelichting onder het kopje 'gebeurtenissen na balansdatum' Ja, het is van materieel belang. Dit staat expliciet in de opgave, maar als het er niet gestaan had dan had je dit zelf kunnen inschatten. €1.200.000 is namelijk voor veel ondernemingen veel geld, dus ik schat in: het is van materieel belang

Weeffout in verslaggevingsstelsel leidt tot onjuiste aanpak gebeurtenissen na balansdatum (AccountancyNieuws, nr. 7, 2013). Toelichting beloning bestuurders onder de maat (AccountancyNieuws, nr. 3, 2013). Kostprijshedge-accounting met renteswap (Accountant, januari/februari 2013) Gebeurtenissen na balansdatum Op 27 juli 2017 heeft Servier aangekondigd een licentie te nemen op GLPG1972, met de betaling aan Galapagos van een licentievergoeding van €6 miljoen als gevolg. vorige pagina volgende pagin

Gebeurtenissen na balansdatum in de samenstelpraktijk

Impact coronavirus op jaarverslaggeving over boekjaar 201

 1. Gebeurtenissen na balansdatum. Allereerst zult u zich misschien afvragen waarom de huidige crisis, met het tweede kwartaal van 2020 al in zicht, nog van belang is voor de jaarverslaggeving 2019. moet deze worden opgenomen onder de toelichting in de jaarrekening
 2. Gebeurtenissen na balansdatum (RJ 160). • Dit betreffen gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de situatie per balansdatum. Bijvoorbeeld: de huidige situatie rondom het coronavirus is buitengewoon. Nederland heeft momenteel ingrijpende maatregelen genomen om de ziekte te beheersen zoals beschreven in de inleiding
 3. 2.ebeurtenissen na balansdatumG 2.1. Soorten gebeurtenissen na balansdatum De jaarrekening als onderdeel van de jaarstukken wordt opgemaakt per balansdatum. Dat betekent dat de feitelijke financiële toestand op balansdatum bepalend is voor de waarde-ring van de balansposten en de resultaatbepaling. Gebeurtenissen na balansdatum die gee
 4. Gebeurtenissen na balansdatum; Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten; Stand en verloop reserves; Toelichting reserves; Stand en verloop voorzieningen; Toelichting voorzieningen; Borgstellingen; Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringe

Nadere toelichting. Hierna worden de renterisico's van de leningenportefeuille per leningsoort toegelicht: Gebeurtenissen na balansdatum. Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum en die nadere informatie geven over de toestand op balansdatum, voorgedaan Gebeurtenissen na balansdatum Bij de Commissie BBV is de vraag binnengekomen welke zaken (gebeurtenissen), die vóór het vaststellen van de jaarrekening door de raad bekend worden, in de jaarrekening moeten worden meegenomen. Het antwoord op deze vraag staat in artikel 29 BBV Gebeurtenissen na balansdatum COVID-19 Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de Jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze Begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna

gebeurtenissen na balansdatum. Voor een toelichting op de gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar pagina #. Amsterdam, 28 september 2018 Noot 36 Gebeurtenissen na balansdatum Verkoop Endinet en Aankoop netten Friesland/Noordoostpolder. Op 27 juli is de overeenkomst (SPA) ondertekend om per 1 januari 2016 netwerkgebieden van Enexis in Friesland en Noordoostpolder (Aktivabedrijf Enexis Friesland B.V., hierna AEF B.V.) te kopen en op hetzelfde moment de netwerkgebieden in de regio Eindhoven en Zuidoost- Brabant (Endinet Groep B.V.

Toelichting op enkelvoudige jaarrekening; Gebeurtenissen na balansdatum; Niet uit de enkelvoudige balans blijkende rechten en verplichtingen. Winstbestemming. Coronavirus. Op het moment van publicatie van dit jaarverslag over 2019 zijn er verregaande maatregelen genomen in de strijd tegen het Coronavirus Toelichting balans; Gebeurtenissen na balansdatum; Gebeurtenissen na balansdatum. Gebeurtenissen na balansdatum. Verzelfstandiging Sportbedrijf Arnhem. Op 18 juli 2016 heeft de raad besloten in te stemmen met verzelfstandiging van het Sportbedrijf Arnhem per 1-1-2017 Het in aanmerking genomen bewijs omvat alle aanvullende bewijzen die blijken uit gebeurtenissen na balansdatum. The evidence considered includes any additional evidence provided by events after the balance sheet date. Nieuwe informatie over de toestand op de balansdatum

Toelichting op de balans 18 Gebeurtenissen na balansdatum Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019 van de gemeente Zaanstad, maar naar verwachting wel voor veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna Er vonden gebeurtenissen na balansdatum plaats. Er heeft een overdracht plaatsgevonden verkoop gronden Kapittelstraat Baexem ten bedrage van € 286.000. De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden Gebeurtenissen na balansdatum. Op 30 januari 2019 heeft Bovemij N.V. 50% van de aandelen in Combinatie Bovemij Mn Services B.V. overgenomen van MN Services B.V. De andere 50% van de aandelen zijn reeds in het bezit van Bovemij. Met de aankoop van de aandelen komt het economisch risico vanaf 1 januari 2018 volledig voor rekening van Bovemij

Vertalingen in context van gebeurtenis na balansdatum in Nederlands-Engels van Reverso Context: verwijdering van de vereiste om de jaarrekening aan te passen als uit een gebeurtenis na balansdatum blijkt dat het continuïteitsbeginsel niet geëigend is voor een deel van de onderneming Balans en toelichting. Gebeurtenissen na balansdatum. Home; Jaarrekening 2018; Balans en toelichting; Gebeurtenissen na balansdatum; Balans en toelichting Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de informatie die op grond van artikel 2:392 BW als overige gegevens moeten worden vermeld wat betreft gebeurtenissen na balansdatum, bestemming van de winst en winstbewijzen, naar de toelichting op de jaarrekening te verplaatsen (vgl. voorgestelde artikelen 2:380a, 380c en 380d BW)

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening; Bij het opmaken van de jaarrekening is er sprake van gebeurtenissen na balansdatum die op grond van het BBV moeten worden verwerkt en/of toegelicht in de jaarrekening. Marinierskazerne In de taxonomie publicatiestukken micro en klein is echter geen element opgenomen voor de gebeurtenissen na balansdatum. Een toelichting rondom de gevolgen van het coronavirus zal dan ook op een andere wijze toegelicht moeten worden om dit ook in de publicatiestukken terug te laten komen. In de micro jaarrekening kan een aanvullende toelichting.

Regelgeving. Allereerst de regelgeving. RJk A4 en RJ 160 maken onderscheid tussen twee soorten gebeurtenissen na balansdatum. De ene soort zijn gebeurtenissen die nadere informatie geven over de situatie per balansdatum, de andere soort juist niet Gebeurtenissen die nadere onderbouwing verschaffen over omstandigheden die ontstonden na de datum van de financiële overzichten. Standaard 700 zet uiteen dat de datum van de controleverklaring de lezer informeert dat de accountant rekening heeft gehouden met de invloed van gebeurtenissen en transacties waarvan hij zich bewust wordt en die zich tot aan die datum hebben voorgedaan Voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen na balansdatum zijn: (a) een belangrijke bedrijfscombinatie na de balansdatum (IAS 22, Bedrijfscombinaties, vereist in zulke gevallen specifieke toelichting) of het afstoten van een belangrijke dochteronderneming; (b) de aankondiging van een plan om bedrijfsactiviteiten te beëindigen, activa te vervreemden of het vereffenen van verplichtingen die toe. Onder het kopje gebeurtenissen na balansdatum geef je aan dat de coronacrisis in 2020 gevolgen kan hebben voor de onderneming en dat daardoor twijfel ontstaat over het voortbestaan. Onder de algemene grondslagen worden de omstandigheden gemeld die ertoe hebben geleid dat er twijfel is ontstaan over het voortbestaan van de onderneming

560 Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiod

 1. Toelichting Evalueer. Om dit voorwerp te koppelen, plak deze koppeling in de email, IM of document om dit voorwerp vast te leggen, plak deze HTML in website. Gebeurtenissen na balansdatum, datering van de accountantsverklaring en de bevestiging bij de jaarrekening : ontwerp-meningsuiting. Bekijk Beschrijving. Bekijk PDF & Tekst
 2. Gebeurtenissen na balansdatum Verkoop Eneco Nadat een meerderheid van de aandeelhouders het principebesluit hebben genomen om de aandelen te verkopen, zijn Eneco Groep N.V. (hierna Eneco) en de aandeelhouders - ondersteund door de adviseurs - gestart met het transactieproces met als doel het vinden van een geschikte nieuwe eigenaar voor Eneco
 3. g van de gebruikers van de jaarrekening van de rechtspersoon neemt de rechtspersoon een toelichting op (artikel 2:380a BW en alinea's 404 en 405 van Richtlijn 160 'Gebeurtenissen na balansdatum')
 4. Gebeurtenissen na balansdatum. Per datum van opmaak van de jaarrekening hebben er geen significante gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden welke additionele toelichting in de jaarrekening vereisen
 5. g bereikt met collega corporatie Stichting Mooiland (hierna: Mooiland) over een ruiltransactie. Mooiland koopt de verhuureenheden van een aantal complexen in Den Bosch en Oss (683 verhuureenheden)

Gebeurtenissen na balansdatum: wanneer en hoe nog

Opgave van gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiele gevolgen voor de rechtspersoon onder vermelding van de gevolgen. Publicatie van de jaarrekening. Nadat de jaarrekening is opgemaakt dient deze te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders of de ledenvergadering De kleine rechtspersoon moet in de toelichting vermelden de gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de rechtspersoon. Het gaat daarbij om gebeurtenissen die niet in de balans of winst- en verliesrekening zijn verwerkt. In de openbaar te maken jaarrekening hoeft deze informatie niet te worden opgenomen Gebeurtenissen na balansdatum Bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld Bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa tabel Gebeurtenissen na balansdatum Het COVID-19 (Corona) virus De huidige ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus (Corona) hebben grote maatschappelijke en economische gevolgen 32 Gebeurtenissen na balansdatum. De coronacrisis in 2020 heeft een grote impact op de financiële positie van het pensioenfonds, op dit moment is het onduidelijk wat de gevolgen zijn voor het herstel van het vermogen. Belangrijk hierbij is het minimaal vereist vermogen en de grenzen waar het pensioenfonds aan moet voldoen per ultimo 2020

Gebeurtenissen na afsluitingsdatum van het boekjaar CNC CB

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2019; Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum dan wel gebeurtenissen die van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening Gebeurtenissen die blijken na balansdatum en die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum dienen niet in de jaarrekening te worden verwerkt, tenzij deze een grote betekenis voor de rechtspersoon hebben omdat de continuïteitsveronderstelling vervalt en de jaarrekening wordt opgesteld uitgaande va 3.1 Bestemming van het resultaat 20 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum 20 3.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 21 3.4 Controleverklaring 22 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN Pagina 1.1 Bestuurlijke samenstelling en stichtingsgegevens per 31 decmber 2014 3 1.2 Missie en statutaire doelstelling 4 1.3 Ontwikkelingen in 2014 4 1.4 Financiële ontwikkelinge Wij wijzen op de toelichting die is opgenomen onder de gebeurtenissen na balansdatum in de toelichting op de jaarrekening waarin het college van burgemeester en wethouders de mogelijke invloed en gevolgen van het coronavirus (COVID-19) op de organisatie en op de omgeving waarin de gemeente opereert alsmede de genomen en geplande maatregelen om met deze gebeurtenissen en omstandigheden om te. Jaarrekening. Toelichting op de balans. Home; Jaarrekening; Toelichting op de balans; ACTIV

Financiële Verslaglegging en de impact van Covid-1

Gebeurtenissen na balansdatum In RJk A4.106 is opgenomen dat gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum, alleen in de jaarrekening worden verwerkt indien de continuïteitsveronderstelling vervalt en de jaarrekening wordt opgesteld uitgaande van liquidatie van he Toelichting op de balans; Materiële vaste activa; Financiële vaste activa; Voorraden; Uitzettingen looptijd < 1 jaar; Overlopende activa; Eigen vermogen; Voorzieningen; Vaste schuld looptijd > 1 jaar; Overlopende passiva; Niet uit de balans blijkende verplichtingen; Borg- en garantstellingen; EMU saldo; Gebeurtenissen na balansdatum toelichting 'Gebeurtenissen na balansdatum'). De aandeelhouders van Fluvius vormen samen met deze Groep de Economische Groep Fluvius, die eveneens haar IFRS resultaten publiceert. De hoofdopdracht van Fluvius System Operator bestaat uit de exploitatie van he

Jumbo - Rapportag

Jaarrekening. Balans met toelichting. Home; Jaarrekening; Balans met toelichting; Balansontwikkelin Gebeurtenissen na balansdatum Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de Jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna Jaarverslag 2018 Jaarrekening Nadere toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2018 Gebeurtenissen na balansdatum Gebeurtenissen na balansdatum In maart hebben aandeelhouders van de participatie Innecs B.V. vastgesteld dat aanvullende financiering noodzakelijk was voor de continuïteit van de onderneming

Jaarverslag (kort) 2014 Onderwijsgroep Amstelland website

De mogelijke impact van het coronavirus op uw jaarrekening

Toelichting op de balans; Gebeurtenissen na balansdatum; Gebeurtenissen na balansdatum. Jaarrekening. Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna Gebeurtenissen na balansdatum Hoe het ook met uw onderneming gaat, ieder jaar dient toch weer de balans te worden opgemaakt. Dit keer aandacht voor een jaarrekeningpost, die niet altijd direct terug te vinden is op de balans: gebeurtenissen na balansdatum. H et nieuwe jaar is al weer ruim twee maanden aan de gang. Heel veel is reeds in gang gezet Gebeurtenissen na balansdatum Tussen het einde van het boekjaar en de vaststelling van de jaarrekening hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die van belang zijn voor het inzicht van de financiële positie van de gemeente Almere en die niet zijn verwerkt in deze jaarrekening Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode 2. datum van de controleverklaring en die een aanpassing van of een toelichting in de financiële overzichten noodzakelijk maken, Gebeurtenissen na balansdatum , gaat bijvoorbeeld ove Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden. Overzicht balans; Balans; Waarderingsgrondslagen; Toelichting op de balan

25 Gebeurtenissen na balansdatum Havenbedrijf Rotterdam

Deze e-learning gebeurtenissen na balansdatum richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode bij de controle van financiële overzichten. Van partner tot assistent-accountant. COS 56 Gebeurtenissen na balansdatum; 2 Toelichting balans. Dit onderdeel geeft een verdere toelichting op de financiële positie van de gemeente Arnhem 35. Gebeurtenissen na de balansdatum; 11 Vennootschappelijke jaarrekening Vennootschappelijke financiële overzichten. Vennootschappelijke balans per 31 december (vóór winstbestemming) Vennootschappelijke winst- en verliesrekening; Toelichting op de vennootschappelijke financiële overzichten; Nadere toelichting op de vennootschappelijke.

Gebeurtenissen na afsluitdatum van het boekjaar - KPMG Belgi

Gebeurtenissen na balansdatum: van een gebrekkig ontwerp naar het definitieve CBN - advies. Maar indien ze van materieel belang zijn, dient u een vermelding van hun aard en financiële gevolgen in de toelichting van de jaarrekening op te nemen Toelichting op de balans. Deze paragraaf bestaat uit de toelichting op de (im)materiële vaste activa, financiële vaste activa, voorraden, uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, niet uit de balans blijkende rechten en plichten en gebeurtenissen na balansdatum.. Gebeurtenissen na balansdatum 4.4 Gebeurtenissen na balansdatum Het BBV schrijft voor dat inzichten van belang voor de financiële positie, dienen te worden verwerkt in de jaarrekening, ook als deze inzichten zijn verkregen na 31 december, maar vóór het vaststellen van de jaarstukken

Sessie 12 ppt_bbc_de_basisPersoneelsbestand | Rova jaarverslag 2012Bijlagen › Jaarverslag 2019 - ROC Friese PoortAanvullende richtlijnen OCW › Jaarverslag 2019 - ROClogo jaarverslag

De gebeurtenissen na balansdatum zijn niet opgenomen in de publicatiestukken micro en klein. Een handreiking hoe hiermee om te gaan is (nog) niet uitgegeven. In het artikel Impact coronavirus in SBR publicatie micro en klein leest u waar u toch een toelichting kunt op nemen zodat deze wordt opgenomen in de publicatiestukken micro en klein Gebeurtenissen na balansdatum. Op 15 januari 2015 heeft Alliander haar belang in Locamation uitgebreid van 14% tot 39%. Hiervoor is een bedrag betaald van € 2 miljoen Financiën. Balans en de toelichting. Home; Financiën; Balans en de toelichting; Balans en de toelichting Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum te melden die plaatsvonden na het boekjaar 2011. zenitel.com The preparation of the financial statements 2007 is in progress and may be subject to adjustments fr o m subsequent events

 • Fotokalender 2018 zum ausdrucken.
 • Neighbourhood.
 • Hur skriver man en anbudsbegäran.
 • Internationellt körkort malmö.
 • Badtunna plast.
 • Wochenende willingen angebote.
 • Möbelbutik skellefteå.
 • Anne of cleves.
 • Födoämnesallergi test.
 • Arcada inträdesprov.
 • Luftballong billigt.
 • Bananagaming discord.
 • Fachschaft uni bonn psychologie.
 • Droidcamx.
 • Basementality battles youtube.
 • Agaveväxter.
 • Hm home malmö emporia.
 • Cnc operatör utbildning västerås.
 • Fasd sverige.
 • Dagordning styrelsemöte.
 • Lärjungarna.
 • Comax förtagningslåda.
 • Tv3 play the gunilla.
 • Jusek lönestatistik.
 • Oden sandviken.
 • Japan emperor meiji.
 • Boxbegriff.
 • Ray manzarek keyboard bass.
 • Tanguy ndombele salaire.
 • Vedspisar nya regler.
 • Http salthamn se hyra boende strandhuset.
 • Stockholmsutställningen 1930.
 • Mannheim master in management nc.
 • Bästa nattkikaren.
 • Stena fastigheter renovering.
 • Needlefish thailand.
 • Работа в касел германия.
 • Kronofogden utmätning av lön.
 • Pinocchio arvidsjaur.
 • För mycket svank.
 • Januari på engelska.