Home

Handelsändamål i detaljplan

Från regeringen. proposition 1996/97:34 Handelsändamålet i detaljplan, m.m. Motioner från ledamöterna. motion 1996/97:Bo6 med anledning av prop. 1996/97:34 Handelsändamålet i detaljplan, m.m. av Ola Karlsson m.fl. (m) motion 1996/97:Bo7 med anledning av prop. 1996/97:34 Handelsändamålet i detaljplan, m.m. av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) motion 1996/97:Bo8 med anledning av prop. Sammanfattning. Inledning och bakgrund m.m. Enligt 5 kap. 7 5 första stycket 3 plan- och bygglagen (1987:10), PBL, får kommunen i detaljplan meddela bestämmelser om byggnaders användning.Härvid kan en precisering ske till handelsändamål. Enligt förarbetena till PBL borde handelsändamålet med hänsyn till konkurrensen inte preciseras ytterligare, om det inte fanns särskilda skäl leringen i detaljplan enligt plan- och bygglagen 1987:10 samt att se över lagen 1970:244 om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, m.m. Slutligen har regeringen i beslut den 1 februari 1996 uppdragit utredningen att redovisa sina överväganden i frågan om möjligheten att i detaljplan precisera handelsändamålet Detaljplan ska användas vid reglering av större förändringar i användningen av mark- och vattenområden eller vid sådana förnyelse- och bevarandeåtgärder som behöver regleras i ett sammanhang. I fjärde kapitlet i plan- och bygglagen, PBL,. I slutet av listan hittar du sex publikationer som är föregångare till Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Böckerna gavs ut av Kungliga byggnadsstyrelsen och Statens planverk mellan 1949 och 1980. PBL kunskapsbanken med planbestämmelser från 1 maj 2011 till 30 september 2020

Det finns mycket som kan regleras i en detaljplan, men det är viktigt att komma ihåg att detaljplanen inte får vara mer detaljerad eller omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte. I plan- och bygglagen, PBL, framgår att det bara är de regleringar som verkligen behövs som ska tas med i en detaljplan. Därför är det viktigt att välja ut och ta med. Förslag till detaljplan för del av Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman. Förslag till detaljplan är framtagen januari 2014. Syftet med den nya planen är att skapa förutsättningar för handelsändamål vid väg E12/E45 i södra delen av Storumans samhälle Fornlämningar bör beaktas i tidiga skeden och byggande. Ett samordnat agerande av berörda myndigheter kan effektivisera planläggning och tillståndsprövning samt underlätta för fastighetsägaren. Fornlämningar i översiktsplanen Fornlämningar kan utgöra en väsentlig del av kulturvärdena i ett landskap och de bör beaktas vid planeringen av olika typer av förändringar i den.

Befintlig detaljplan från 1978 medger bostads- och handelsändamål i två plan för en begränsad del av fastigheten. Övrig yta har användningen bostadsändamål, men är punktprickad, vilket innebär att marken inte får bebyggas. Byggrätten är begränsad till befintlig byggnad på fastigheten gällande detaljplan inkluderas hela fastigheten i detaljplanen. Markägoförhållanden Planområdet utgörs av Filmen 7, 9, 10, 11, som är planlagt för bostads- och handelsändamål i högst två våningar. Marken får inte bebyggas till högst en tredjedel och byggnad får uppföras till högst 7,6 meter (pl.nr 111). Föreliggande detaljplan innebär att tidigare användning inom Frej 3, område för handelsändamål (H), ersätts. Kommunala beslut i övrigt Planuppdrag Plan- och markkontoret gavs den 2018 -10-16 (§218) i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta en detaljplan för fastigheten Frej 3 För kvarteret gäller detaljplan BE4, antagen 1968-12-05. Detaljplanen ger möjlighet för bostads- och handelsändamål i två våningar för fastigheten Kungsbacka 1:42. Byggrätten för Kungsbacka 1:88 är förhållandevis stor och anger handelsändamål med sammanbyggda hus i två våningar

Användningen detaljhandel används för att reglera områden för handel med varor och tjänster. Användningen betecknas på plankartan med H. Detaljhandel omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster till framförallt privatpersoner. Försäljning av varor innefattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Till tjänster räknas exempelvis frisör och resebyrå. med anledning av prop. 1996/97:34 Handelsändamålet i detaljplan, m.m. Motion 1996/97:Bo8 av Owe Hellberg m.fl. (v) av Owe Hellberg m.fl. (v) Den borgerliga regeringen avskaffade kommunernas möjligheter att i detaljplan precisera handelsändamålet vid byggnaders användning och att i detaljplan särskilt reglera detaljhandel med livsmedel och med skrymmande varor Gällande detaljplan fastställer bland annat att det på aktuell fastighet endast kan bedrivas butiksrörelse, fastighetskontor etc. Samhällsbyggnadsnämnden har 2009-04-28, § 39 beslutat att låta pröva en ändring av detaljplanen. Planförslag Detaljplanen innebär att gällande bestämmelse om handelsändamål ersätts me

Gällande detaljplan från 1978 medger byggrätt för bostads- och handelsändamål i två våningar begränsat till befintlig byggnad. Nu aktuellt planområde inom rödstreckat område. Övriga kommunala beslut Kommunstyrelsen gav, 2017-01-30 § 25 kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Rosenstenen 1 Detaljplan för södra Ella gård upphäver gällande planer för motsvarande område i samband med laga kraft. Nedan sammanfattas nu gällande planbestämmelser. S67 . Stadsplan S67, regleras för bostads- och handelsändamål i två våningar. Ri, i planens sydvästr I den gällande detaljplanen för fastigheten tillåts handelsändamål i två våningar. Befintlig detaljplan Förslag till ändring av stadsplan för kv. Odin, Ottar, Orion och Penelope (nr 117) vann laga kraft 26 september 1958. I de

Detaljplan i Skäggetorp för del av Guldfisken 10 (Skäggetorp centrum) Förändringar . Planförslaget innebär att den tillåtna markanvändningen ändras från handelsändamål till bostads- och centrumändamål. Bostäder tillåts i hela byggnaden, förutom i bottenplan. Detaljplanen innebär således att det blir möjligt at Detaljplan Detaljplan Onslunda S1 antogs 1982 och tillåter på platsen för planområdet endast bostads- och handelsändamål. I vissa fall kan även småindustriändamål prövas om det anses kunna ske utan olägenhet med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Ytan längs med Lantmannavägen är prickmarkera för handelsändamål. Område för externhandel, FÖP 1997 Detaljplaner Planområdet berörs av detaljplan fastställd 1995-02-27 där markområdet för fastigheten Kalix 6:92 är avsatt som kvartersmark för bostadsändamål. Däremot har detaljplanens intentioner aldrig fullföljts då området fortfarande är obebyggt och planens genomföran Del av området ny ttjas i dagsläget enligt gällande detaljplan för handelsändamål. Resterande del av området är en oexploaterad och gräsbevuxen yta , där människor till visst del genar över östra delen av området för att ta röra sig i norr- och södergående riktning

12. 1285-P98_174, Detaljplan för skola och handel, del av kv. Valpen-Stenbocken. 13. E296_E308, Ändring genom tillägg till detaljplan för Timmermannen 16 med flera i Eslöv. 14. 1285-P19, Förslag till ändring av stadsplan Del av kv. Druvan, Eslövs kommun. Angränsande detaljplaner och gällande pla 2011. Idag består marken av endast en tom gräsyta. Gällande detaljplan anger bebyggelse för både bostads- och handelsändamål i tre våningar. Förändringar Detaljplanen möjliggör bostäder i form av flerbostadshus. Detaljplanen möjliggör för nybyggnad av bostäder i form av trevåningshus respektive femvåningshus söder om. handelsändamål till bostads- och centrumändamål. Bostäder tillåts i hela byggnaden, förutom i bottenplan. Detaljplanen innebär således att det blir möjligt att iordningställa bostäder i den befintliga byggnaden. Omvandlingen k an tillskapa cirka 100 nya lägenheter, beroende på val av utformning och lägenhetsstorlekar Ny detaljplan för Kalix 6:92 Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING komplementbyggnader är 5 % av kvartersmarken för handelsändamål. Högsta tillåtna byggnadshöjd inom kvartersmarken för handel är 10 meter för huvudbyggnad och 4 meter för komplementbyggnad En detaljplan för handelsändamål från 2000 längst i sydost, ersätts av föreliggande detaljplaneförslag. De flesta byggrätterna i gällande planer norr om Håbyvägen tillåter både bostads- och handelsändamål. Pågående användning är handelsändamål för flertalet fastigheter. Gällande detaljplane

Fastigheten Förrådet 5 är i gällande detaljplan avsedd för industriändamål, vilket föreslås ändras till kontors/handelsändamål. Området nyttjas i dag inte för något speciellt ändamål. Området är bullerstört och olämpligt för bostadsbebyggelse på grund av närheten till Norrtälje Tidning oc Gällande detaljplan tillåter idag byggnadshöjder på 37,0 meter (garage un-der mark), 41,0 meter, 46,0 och 49,5 meter. Detaljplanen tillåter H ändamål vilket innebär att fastigheten endast får användas för handelsändamål, så som butiker, kontor, hotell och restauranger Omd.de för bostads- och handelsändamål 33 Område för handelsändarnå! 34 Omd.den för industriändamål och småindustri­ ändarnå! 34 Område för bostads - och småindustriändamål 35 Område för garageändamäl 35 Område för upplagsändamål 36 Område för hande!strädgårdsändamål 36 Område för koloniträdgårdsändamål 3 detaljplan från 1978 medger bostads- och handelsändamål i två plan för en begränsad del av fastigheten. Byggrätten är begränsad till befintlig byggnad på fastigheten. Övrig yta har användningen bostads-/handelsändamål, men är punktprickad, vilket innebär att marken inte får bebyggas

Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek. Reservationer i kö: Detaljplan för del av Luspen 1:158 m.fl, handelsområde i Storuman Granskning Storumans kommun Planbeskrivning Medverkande Storumans kommun Miljö-och Syftet med planen är att skapa förutsättningar för handelsändamål vid väg E12/E45 i södra delen av Storumans samhälle. BAKGRUN Planområdet berör en del av gatumark och naturmark i gällande detaljplan för Väl-svikens handelsområdet. I övrigt ligger planområdet på oplanlagd mark. Planförslag Inom planområdet, öster om Välsviksleden, föreslås en markanvändning för for-donservice- och handelsändamål (GH). Fordonsservice är ett begrepp som omfat detaljplan för att möjliggöra bebyggelse i ett skogsområde i norra delen av fastigheten Löparen 1 samt på fastigheterna Golfaren 1 och 2, söder om Löparen 1, som idag utgör parkeringsyta. Fastigheterna Golfaren 1 och 2 ägs av Eskilstuna kommun. t delvis positivt planbesked gavs 2015Et 07- 01, där det Detaljplan för Ängsbotten i stadsdelen Hjorthagen, S-Dp 2011-10341 Godkänt dokument - Malin Olsson, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2012-11-14, mark som tidigare använts för industri- och handelsändamål. Detaljplanen innehåller två kvarter med ca 570 lägenheter, varav ca 340 studentbostäder, e

Precisering av handelsändamålet i detaljplan

Att reglera med detaljplan - PBL kunskapsbanken - Boverke

 1. markanvändningen handelsändamål för kvartersmarken. tillståndsplikt För de delar av europaväg 45 som inte omfattas av detaljplan gäller vid vägar byggnadsförbud inom 30 meter från vägområdet enligt väglagens be-stämmelser. kulturmiljö- Länsstyrelsen har i sitt kulturmiljöprogram för Värmland från 1989 upp
 2. kan bostads-, hantverks-, kontors- och handelsändamål inte bli aktuellt för del av byggnaden. Skärmtak möjliggörs för en av byggrätterna med användning VKHO på kajen. Därutöver görs en justering avseende befintligt bergrum att även omfatta skyddszoner. Detaljplan DP 614, vars syfte delvis var att möjliggöra en tredimensionel
 3. lagt för bostads- och handelsändamål, småindustri, järnvägsändamål samt all-män plats gata/torg. I det östra planområdet gäller allmän plats gata/torg samt järnvägsändamål. En del av gällande byggnadsplan från 1965 upphävs eftersom den nya detaljpla-nen inte möjliggör exploatering enligt gällande detaljplan
 4. Detaljplan: För området gäller detaljplan för kvarteret Kettil mm (plannummer 380J) som vann laga kraft 1965-01-14. I detaljplanen anges handelsändamål i 2-5 våningar. Befintliga förhållanden . Planområdet ligger mitt i City omgivet av Stora Torget, Torggatan, Köpmangata

Äldre handböcker och vägledningar - PBL kunskapsbanken

Gällande detaljplan Gällande detaljplan för området är C174 från 1966 med markanvändning bostads- och handelsändamål. Planering i närområdet Detaljplan som ingår i stadsutvecklingsområdet Sundbybergs Nya Stadskärna medger ombyggnad med påökning av byggnadsvolymer i kvarteret Godset söder om planområdet. Övriga vägledande. Miljö- och byggnämnden beslutade 2019-12-17, § 301 att anta ett förslag till detaljplan för VISBY ORDBOKEN 5 och 11, Region Gotland, daterad 2019-12-04. Enligt Region Gotlands diarium har vid överklagandetidens utgång beslutet inte överklagats. Det har till följd härav vunnit laga kraft den 11 januari 2020 Gällande detaljplan begränsar fastigheten som är utpekad för handelsändamål med en maximal byggnadshöjd på 113 meter över nollplanet. Plan- och byggenheten ser positivt på en utveckling av fastigheten Plåtslagaren 7 och samhällsbyggnadsnämnden har nu beslutat att medverka till att en ny detaljplan tas fram Detaljplan i Vasastaden för Anders 8 Inledning I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till planen, planens syfte och mål samt plandata som beskriver planområdet. Bakgrund Gällande detaljplan för fastigheten Anders 8 anger markanvändningen H, Handel. Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och är skyddad med bestämmelsen q Gällande detaljplan för fastigheten Traktorn 3, L 357 lagakraftvunnen 1973- 11-20, anger att området ska användas för handelsändamål. Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut

Detaljplan för del av Luspen 1:158, handelsområde Storuman Samråd Storumans kommun Planbeskrivning Medverkande Storumans kommun Miljö-och Syftet med planen är att skapa förutsättningar för handelsändamål vid väg E12/E45 i södra delen av Storumans samhälle. BAKGRUN Gällande detaljplan för kvarteret Rådhuset, Pl 31 F, vann laga kraft den 6 september 1963. Fastigheten får enligt planen endast användas för bostads - och handelsändamål, i tre till fyra våningar, samt underbyggas med garage 3 Detaljplan i Vasastaden för Anders 8 Sammanfattning Detaljplanens syfte är att säkerställa pågående markanvändning genom att utöka tillåten markanvändning i gällande detaljplan (H, handel) för fastigheten Anders 8 med K, kontor samt S1, gymnasieskola och vuxenutbildning utan att påverka byggnadernas kulturhistoriska värden Detaljplan för Söderköping 2:40, 0582-P08/4. Bildkälla: Söderköpings kommun -Detaljplan för Söderköping 2:97 m.fl. (Smultronstället), 0582-P00/2, lagakraftdatum 1999-02-01 (anger markanvändningen handelsändamål) Gällande detaljplan för området anger handel/kontor (H/K) på aktuell fastighet (kvartersmark). Hela området är hårdgjort och nuvarande byggnad nyttjas av ett mindre företag. Planförslag Planförslaget innebär att markanvändning ändras från handelsändamål i en vånin

Detaljplan för del av Borlänge 43:23 och del av Borlänge 43:19 . 3. Areal . Planområdet omfattar ca 8692 m. 2 . varav ca 3100 m. 2 . upplåts för handelsändamål. Resterande område ska redovisas som park, där den befintliga parken idag är belägen. Markägoförhållanden . Marken som detaljplaneföreslaget avser ägs av Borlänge. Planens syfte är en ny detaljplan för hela Knutby Torg, för att dels planmässigt reglera den ändrade användningen av Gördelmakaren 2 från industriändamål till skola och handelsändamål och dels för att pröva utbyggnadsmöjligheter för Coop på Gördelmakaren 5 Detaljplan med liknande innehåll som hanterats innan bullförordningen började gälla har upphävt av regeringen efter beslut december 2016 Gällande detaljplan Gällande detaljplan (fastställd 7 september 1956) anger område för bostads- och handelsändamål Området omfattas av detaljplan 23-RÄT-658 fastställd 1956-12-11. Genomförandetiden för planen har gått ut och markanvändningen stämmer inte överens med dagens verksamhet. Med markanvändning för handelsändamål i kombination me DETALJPLAN FÖR FANFAREN, DEL 1 inom Klara, Karlstads kommun, Värmlands län. Syftet med planändringen är att öka ytan för centrum- och handelsändamål i bottenvåningar. Planhandlingar Planändringen omfattar följande handlingar: • Plankarta • Planbeskrivning (denna handling

Detaljplan . Området saknar detaljplan, men har däremot i samband . med den planerade förbifarten för riksväg 76 , den sk Västra vägen upprättats . återkommande vägutredningar, följda av arbetsplan samt ett motsvarande förslag till detaljplan, vari även delar av nu aktuellt planområde ingår. Detaljplanen ä Detaljplan för Dragarbrunn 18:3, del av kvarteret Rådhuset, Laga kraft 2017-09-25, Diarienr 2012-020110 . INNEHÅLLSFÖRTECKNING . Handelsändamål i befintlig plan avses ändras till centrumändamål för att ge ett bredare användningsområde på en centralt belägen fastighet Gällande detaljplan Ändamål Detaljplan för del av Kvarteret Bromsen, laga kraft 2003-09-21. Planens genomförandetid löpte ut 2008-09-21. Handelsändamål Gällande detaljplan stödjer en förrättning där den del av Bromsen 10 som inkluderas i föreliggande detaljplan förs över till Bromsen 9. Beslut om planläggnin DETALJPLAN Planområdet omfattas av Stadsplan S 29 från 1968, där aktuellt planområdet är planlagt för handelsändamål, högsta byggnadshöjd är satt till 4,5 meter och byggnadsyta är på 350 kvadratmeter En mindre del av området ligger inom detaljplan 91, som vann laga kraft den 29 oktober 1992, och är betecknat som allmän plats/park samt lokalgata (vändplan). Planområdet angränsar till detaljplan 395, som vann laga kraft 14 september 2006. Området idag Större delen av planområdet var ursprungligen avsett att ingå i detaljplan 395

Detaljplan för Fogden 2 Planbeskrivning 2009-03-31 Ovan: Gällande detaljplan med aktuellt planområde markerat. Bostadsförsörjningsprogram, näringslivsprogram etc. Arvika Kommun har upprättat ett vägledande och styrande dokument för kommunen benämnt - Vision Arvika 2010. Visionen utgår från begreppen trivsel, tillväxt Gällande detaljplan För fastigheten gäller stadsplan S27 från 1961. Markanvändningen utgörs av Område för bostads- och handelsändamål, sammanbyggda hus i två våningar och Mark som icke får bebyggas. Planbesked Fastighetsägaren har ansökt om planbesked och byggnadsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att lämna positivt. Detaljplan för Styvmorsviolen 1 samt del av Lassas 2:1. Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra marken för bostäder. Bostäderna ska anpassas till områdets kulturmiljö. Området anges i gällande översiktsplan som ett utredningsområde för bostäder

Detaljplan I gällande detaljplan Frslag till ndring, utvidgning och upphvande av stadsplan fr centrala delen av Vindelns samhlle (fastställd 1965-12-09) har området en föreslagen användning för bostads- och handelsändamål i tre våningar. Planen reglerar även för fastigheten att vind inte får inredas Detaljplan är redan upprättad för delar av kvarteret för detta ändamål. De stora industrietableringarna i kvarteren Brännug-nen och Boländerna samt de intilliggande kvarteren Stickspåret , Slipern, Semaforen, Bygeln, Dressinen och Rälsen föreslås bli reserverade för huvudsakli-gen industriändamål (beteckning i programmet ä I norr ligger detaljplan för Torekällberget (0181K-P1601C) som har vunnit laga kraft år 2011. Detaljplanen reglerar bland annat Badparken samt medger två förskoletomter: en tomt för förskola i en våning som redan är byggd samt en tomt för förskola eller friluftsmuseum i max två våningar som inte är bebyggd Förslag till ny detaljplan har inkommit till bygg- och miljö-avdelningen under sam-rådstiden. Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för att möj-liggöra uppförandet av byggnader för handelsändamål inom området. I gällande detaljplan, från 1995, är marken avsatt för bostadsändamål. Området är dock obe En detaljplan består av en plankarta, som är juridiskt bindande och en planbeskrivning. Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning. och handelsändamål samt en mindre tillbyggnad i direkt anslutning till befintlig byggnad

Detaljeringsgrad och omfattning - PBL kunskapsbanken

det gäller detaljplan (stadsplan) fastställd 1978-11-30. Enligt gällande plan får området användas för kontor- och handelsändamål. När området planlades redovisades ett antal mindre områden för detta ändamål i anslutning till bostadsbebyggelsen. Intresset för att utnyttja dessa områden för avsett ändamål har varit svagt För en del av planområdet i sydväst berörs gällande detaljplan Del av Hemlingby 19:1 m.fl. Hemlingby Köpcentrum, etapp 3 med nr 2180K-25353, laga kraft 2008-11-21. Detaljplanen reglerar mark för handelsändamål samt egenskaps-bestämmelser avseende utnyttjandegrad och prickmark tillgänglig för dagvatten-kulvert Detaljplan för Linnéträdgården, servicebyggnad, dnr 2012-20173, samråd Motiverat ställningstagande Med utgångspunkt i behovsbedömningen är kommunens samlade bedömning att ett genomförande av detaljplan för Linnéträdgården, servicebyggnad inte medför betydande miljöpåverkan enligt MB 6:1 Fastigheterna omfattas av detaljplan, Frslag till ndring och utvigdning av byggnadsplan fr Sdra delen av skinnarbyn (Bygde) inom Robertsfors Kommun i Vsterbottens ln. Planen som har plannummer P 1978-37, fastställdes den 23 maj 1978. Planen anger handelsändamål i upp till två våningar. Genomförandetiden för den gamla detaljplanen har.

Förslag till detaljplan för del av Luspen 1:158, Entré

Detaljplan för 191 nya fritidshustomter samt en tomt för handelsändamål å fastigheterna Klövsjö 1:31, 1:32 och 1:316. Storhogna, Bergs kommun, Jämtlands län. Denna plan omfattar etapp 5 av 5, se vidare i genomförandebeskrivningen. DALVALLENS FJÄLLBY PLANBESKRIVNING Dalvallens fjällby PLANBESKRIVNING HANDLINGA Ändring av Detaljplan för Åkerkullan 7 i Södertälje Arkivnummer: 0181K-P1610 Dnr 2011-01524 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Upprättad 2011-12-06 Laga Kraft 2012-02-29 LAGA KRAFTHANDLING . Handlingar Med H betecknat område får användas endast för handelsändamål Detaljplan för Västra Roslags-Näsby, del av Roslags-Näsby 28:7 m.fl., Roslags-Näsby ALLMÄN INFORMATION Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som krävs för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen ha För planområdet gäller detaljplan L41 från 1937 som medger användningen bostads- och affärsändamål i tre till fyra våningsplan samt handelsändamål i ett plan på innergården. I den HI-betecknade delen på innergården får dock bostäder eller industri inte uppföras. Övriga områden får bebyggas för bostads- och affärsändamål

industri- och handelsändamål. Planområdet berör även område som saknar detaljplan Genomförandetiderna har gått ut. Bestämmelser för strandskydd eller riksintressen för natur och miljö finns inte inom området. Mark, vegetation och fauna Mark Området för detaljplanen utgörs idag till huvudsaklig del av trafikområden. Viss de TRAFIKUTREDNING INFÖR DETALJPLAN KALIX 6:92 1 BAKGRUND Kalix kommun arbetar med att ta fram underlag för detaljplan i Näsbyn cirka 3 km söder om Kalix centralort i Kalix kommun. Planen syftar till att möjliggöra byggnader för handelsändamål på en plats som idag är obebyggd Förslaget till detaljplan möjliggör en komplettering av den befintliga bebyggelsen inom fastigheten Säby 3:78 genom tillägg av byggrätt för handelsändamål och kontor. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslag till detaljplan för fastigheten Säby 3:78 sänds ut på granskning. Handlingar 1 Gällande detaljplan (0880K-I:241) är från 1961 och medger handelsändamål i två våningar för fastigheten Alabastern 1. Marken runt bebyggelsen är försedd med prickmark. Översiktlig planering . Projektets intentioner överensstämmer med kommunens översiktplan där de Gällande detaljplan tillåter handelsändamål i upp till två våningar. Fastigheten är bebyggd med en stor huvudbyggnad som innehåller företagslokaler, samt några tillhörande förrådsbyggnader. Omkringliggande områden är bebyggda med bostadshus i 1-2 våningar. Planförslaget Strömsborg 9, där det i gälland

Fornlämningar i planering och byggande - PBL

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Område vid kyrkan - Hov 73:1 DP/ä 253/343 Bygglov Om byggnaden i framtiden ska användas för bostäder eller handelsändamål måste bygglov sökas för ändrad användning. Trafik och parkering Parkeringsplatser tillgodoses inom fastigheten Ändring av detaljplan Stranden 19:7 Ändring, del av detaljplan S 35 för Stranden 19:7 (f.d. Blomsterriket) har vunnit laga kraft den 9 april 2015. Tidigare medgavs enbart samlings/föreningslokal-, kontors- och handelsändamål om en våning på fastigheten Detaljplan för utvidgning av Arninge handelsområde i Täby kommun BAKGRUND Regionplanen 2001 för Storstockholm utpekar ett antal regionala kärnor, däribland Täby centrum- Arninge. Denna kärna är tyngdpunkten i NO-kommunerna Norrtälje, Vallentuna, Österåker, Vaxholm, Danderyd och Täby Detaljplan för Diarienummer VÄSTRA VÄGEN i Norrtälje 03-10089.214 Norrtälje kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas i följande handlingar: • Plankarta med • Handelsändamål i söder får ny användning, HK II, som med-ger handel och kontor

vill pröva ny detaljplan för denna användning. Detaljplanen ska också, förutom handelsändamål, medge icke störande småindustri och hantverk samt kontor. Gällande plan 3 (4} 2016-04-21 DIARIENR: 2016/400 PLAN UPPDRAG Gällande detaljplan för Norrbytullsområdet Dp nr 1977, medger användning fö Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Holmen 5. Planområdet ligger i Skänninge vid korsningen mellan Mjölbygatan och Bjälbogatan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av flerfamiljshus Den tillkommande byggrätten för handelsändamål kommer till allra största delen att hamna på parkmark medan hotellet hamnar på mark som i gällande plan är avsedd kontor och bostäder. Det Nordenfeldtska huset i kvarteret Nebulosan är redovisat i planen som kulturreservat. Nu upprättad detaljplan kommer att ersätta del a Detaljplan och områdesbestämmelser Sedan tidigare finns en stadsplan som reglerar markanvändningen inom aktuellt område. Stadsplan för kvarteret Unaman (0780K-610) medger byggnad för handelsändamål i tre våningar ut mot gatan, max byggnadshöjd 12 meter. Innergården får bebyggas under mark samt delvis ovan mark i max en våning någon detaljplan. Marken ligger i anslutning till cirkulationsplats vid väg 153. Marken norr om cirkulationsplatsen planläggs för handelsändamål medan marken söder om cirkulationsplatsen planläggs för nuvarande markanvändning som är odling - jordbruksmark. PLANDAT

Planområdet är sedan tidigare detaljplanelagt. Plan 470 - Detaljplan 9 Älvängen centrum, laga kraft 2009-07-16 gäller för området. Planområdet är där planlagt för bostads- och handelsändamål i maximalt två våningar med skyddsbestämmelse (q) för bevarande av värdefull fasad 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för handelsändamål inom fastigheten Sköndal 2:1 till Plantagen Sverige AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtande samt 2. övriga erforderliga avtal. 3. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området. Krister Schult handelsändamål. Bolaget har en tydlig vilja att utveckla hela området till en ny stadsdel med utrymme för attraktiva stadsmiljöer. Farsta stadsutveckling AB ska efter fastighetsbildning förvärva marken. Priset beräknas som ett genomsnittsvärde utifrån faktisk byggrätt enligt lagakraftvunnen detaljplan. Mark för bostäder ha

Gällande detaljplan akt.nr 1480K-II-3418 anger handelsändamål, dock ej handel med livsmedel. Genomförandetiden har gått ut. Nu aktuellt planbesked ersätter ett tidigare planbesked som ingår i produktionsplanen för 2016 som Tolered 185:1, Klövervallsgatan. Bakgrund Tidigare fattande beslut av byggnadsnämnden Detaljplan för kvarteret S:t Per, Uppsala kommun Normalt planförfarande LAGA KRAFT 2016-11-30 Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 46 61 E-post: p lan-byggnadsnamnden@uppsala.se www.uppsala.s ligt gällande detaljplan 204t som endast är avsedd för bostads- och handelsändamål. Vidare innebär exploateringen i den nya detaljplanen att vägbarriären är tänkt att byggas bort genom att Stockholmsvägen dras om i ny sträckning och den befintliga fysiskt sänks och ändras till en gång- och cykelbana För området gäller detaljplan för kvarteret Frigg, 0380-P2017/15. Planen är ett tillägg till, och gäller därför tillsammans med detaljplan för bussterminal vid Uppsala C, 0380-P2006/29. Genomförandeti-den för detaljplan för kvarteret Frigg pågår till och med april 2022. Planen medger bebyggelse för kontors- och handelsändamål Gällande detaljplan tillåter idag byggnadshöjder på 37,0 meter (garage un-der mark), 41,0 meter, 46,0 och 49,5 meter. Detaljplanen tillåter H ändamål vilket innebär att fastigheten endast får användas för handelsändamål. Vidare föreslås i nu upprättad detaljplan förändrat ändamål så att planbe

H Detaljhandel - PBL kunskapsbanken - Boverke

Detaljplan för del av Fröfjärden 1, vid Enköpingsvägen i Sundbybergs stad Bakgrund Den 22 februari 2010,§43, beslöt kommunfullmäktige att ge stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja planarbetet för detaljplaneändring för handelsändamål avseende del av kvarteret Fröfjärden 1 vid Enköpingsvägen En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Ibland kan även illustrationskarta, program och miljökonsekvensbeskrivning ingå. En detaljplan är ett byggrätt för ytterligare bostads- eller handelsändamål inom fastighet Brunnby-Bräcke 2:107 • för området väster om Arlövsvägen detaljplan för handelsändamål, bilservice mm, antagen 1990-04-23 (pl 154) • för ett parti öster om Lommavägen norr om Hällegatan stadsplan för bostads- och handelsändamål, fastställd 1957-07-29 (pl 27 Detaljplan för Stenbrohults-Kvarnatorp 1:140 i Diö (Diö kiosk), Älmhults kommun Inledning Planens syfte och huvuddrag Den aktuella fastigheten är planlagd för handelsändamål (kiosk) men fungerar idag som bostad utan bygglov. Syftet är att anpassa detaljplanen efter rådande förhållanden - det vil

Denna detaljplan ersätter del av Detaljplan för Fyrtorp 1:79 del av m.fl. Fyrudden, handelsändamål inom anvisade byggrätter. Vattenområdet får användas för kajer, sjöfart, fiske och fritidsbåtar. Ingen begränsning i area finns för utbyggnad av kaje Gällande detaljplan . För fastigheten gäller stadsplan S27 från 1961 .Markanvändningen utgörs av Område för bostads- och handelsändamål, sammanbyggda hus i två våningar och Mark som icke får bebyggas. Planbesked . Fastighetsägaren har ansökt om planbesked och byggnadsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att lämna positivt. Detaljplan för Sankt Peter 5 i Lund, Lunds kommun . Upprättad 2017-01-23 Innehåll: Planbeskrivning . Plankarta med planbestämmelser och illustration . Peter 5 ska användas som område för handelsändamål samt kulturhistorisk byggnad. Högsta byggnadshöjd anges till 4 meter och handelsbyggnadern Syftet med förslag till ändring av gällande detaljplan 09-P-165 och tillägg till detaljplan 09-P-234 är att, i förhållande till tidigare detaljplan och tilläggsbestämmelser antagna 2006, Syftet med planen är att omvandla nuvarande handelsändamål till ett område för bostadsändamål med flerbostadshus

med anledning av prop

Ändrad detaljplan för del av Enskede Gård 1:1 vid Sockenvägen - Bussens Väg för handelsändamål (Lidl). Remiss av planförslag. Förslag till beslut 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stads-byggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del a Detaljplan för fastigheten Hulterstad 2:3 och del av Hulterstad 1:34 . Kosta . Lessebo kommun . Kronobergs län . I planområdet finns det ett antal byggnader som i nuläget tjänar handelsändamål, antingen genom försäljning eller som lager. Ny bebyggelse ska utformas på ett sätt so handelsverksamhet och är planlagt för handelsändamål och därför behövs en ny detaljplan tas fram. Planområdet ligger i centrala Ljungby stad och omfattar ca 5 000 m 2 Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen inklusive tillägg och fördjupningar. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och inge

Precisering av handelsändamålet i detaljplan delbetänkande

Förslaget till detaljplan reglerar Badhustorgets användning som allmän marknads- och samlingsplats samt möjlig parkering. Detaljplanförslaget reglerar vidare bebyggelse för kontors- och handelsändamål i två till tre våningar på torgets norra sida, samt tillbyggnadsmöjligheter för befintlig byggnad längs Strandvägen Gällande detaljplan För fastigheten gäller stadsplan S 27 från 1961 samt detaljplan D 81 från 1990. Markanvändningen utgörs av Område för bostads- och handelsändamål, sammanbyggda hus i två våningar och Mark som icke får bebyggas respektive Huvudgata

Del av kv Västra Falun - Falu KommunÄgarna vill bygga om Smultronstället – Affärsliv

Video: Planbeskrivning Detaljplan för Ängsbotten i stadsdelen

 • Personlig skyddsutrustning direktiv.
 • Svenska komedier 2016.
 • Daglig verksamhet skellefteå.
 • Minimarshmallows tårta.
 • Android som accesspunkt.
 • Räkna ut maratontid.
 • Niederberg neukirchen vluyn immobilien.
 • Taliban afghanistan.
 • Longbow finance.
 • Symtom när ägget blir befruktat.
 • Lana del rey tumblr.
 • Jace shadowhunters death.
 • Vhs kassetten verkaufen österreich.
 • Katy perry witness.
 • Kamin utan tilluft.
 • Gratis wordpad.
 • Custom racing örebro.
 • Kamelrechner höchster wert.
 • Wave gotik treffen 2018 bands.
 • Hur får man betong vattentät.
 • Hur dog johan iii.
 • Bichon maltese.
 • Streetdance wiener neustadt.
 • Toalettsits med bide.
 • Verkaufsoffener sonntag wolfsburg.
 • Linda hallberg wikipedia.
 • Hur fungerar ett ur.
 • Glasögonrecept synsam.
 • Hur är det att jobba som tandläkare.
 • Lysrör till solarium.
 • Nash optimum.
 • Britta lockhart.
 • Årsta slott visning.
 • Barn snöskoter till salu.
 • Jägarexamen ljudbok ladda ner gratis.
 • Appartement porti sport dienten.
 • Exportera facebook kalender.
 • Unternehmensberater berufsbild.
 • Lag om terroristbrott.
 • Rotfyllning problem.
 • Christmas justin bieber mp3.