Home

Ge insulin med penna

Blandinsulin (Novomix och Humalog Mix) medellångverkande insulin av NPH-typ (Human NPH, Insuman Basal, Insulatard) behöver blandas för att korrekt dos ska ges. Blanda insulinet genom att först rulla det mellan handflatorna i 5-10 sekunder, sedan vända pennan/ flaskan 10 gånger Hur ska insulin injiceras? Insulinpennor är idag det vanligaste hjälpmedlet som används för att ge insulin. Tillsammans med sjuksköterskan eller läkaren bestämmer ni vilken insulinpenna och nål som passar dig bäst. Insulinet ska hamna i underhudsfettet, det område som är mellan huden och muskeln, där det tas upp i blodet i en jämn.

Stäng av insulinpumpen och ge extra insulin (0,1 E/kg s.c.) med penna eller spruta. Små barn och de med viss kvarvarande egen insulinproduktion är mer insulinkänsliga - utgå då från en halv middagsdos istället. Monitorera plasmaglukos och blodketoner en gång i timmen Använd inte Humulin NPH KwikPen. Humulin NPH i förfylld penna ska endast injiceras under huden. Tala med din läkare om du behöver injicera ditt insulin med en annan metod. - om du tycker att en så kallad insulinkänning (hypoglykemi, lågt blodsocker) börjar. Längre fram i denna användarinformation finns instruktioner om hur du skall göra vid en lindrig insulinkänning (se A i avsnitt 4)

Insulin injiceras oftast med hjälp av pennor även om pumpar (insulinpump) blir allt vanligare. Om man använder insulinpenna så tar man fram pennan när det är dags att injicera. Om man använder pump så har man alltid en liten apparat (själva pumpen) kopplad till kroppen NovoRapid är ett modernt insulin (insulinanalog) som är snabbverkande. Moderna insulin er är förbättrade versioner av humant insulin.. NovoRapid används för att sänka högt blodsocker hos vuxna, ungdomar samt barn 1 år eller äldre med diabetes (diabetes mellitus). Diabetes är en sjukdom som innebär att din kropp inte producerar tillräckligt med insulin för att hålla din. Om pat. är osäker, dela ut placebopenna att träna på eller låta patienten ge sig 2E insulin under några dagar. Man kan också be hemsjukvården om hjälp initialt. När patienten känner sig trygg med sitt insulin tas det i ordinerad dos. Börja med medellångverkande 0,1-0,2 E/kg till natten Om du har problem med injektionerna, eller får återkommande blodtrycksfall efter insulininjektion så måste du tala med din vårdgivare. Se detaljer nedan. Hur man hanterar insulin. Insulin som används (injiceras) skall ha rumstemperatur och bör även förvaras i rumstemperatur. Det insulin som inte används skall förvaras i kylskåp Mer långverkande insulin ges oftast i låret eller i skinkan för att få ett långsammare upptag. Kolla att kanylen fungerar och töm den på luft genom att spruta ut 1-2 E insulin. Lyft ett hudveck med två/tre fingrar; Stick in kanylen och injicera insulinet. Vänta 10 sekunder innan du drar ut sprutan. Tvättning eller plåster behövs int

14. Injektionsteknik, förvaring av insulin Diabeteshandboke

Philip Holmberg, 19 år, har levt med diabetes typ 1 sedan november 2013. Under åren har han blivit väl omhändertagen inom vården där hans läkare har legat i framkant för den tekniska utvecklingen, där Philip nu ingår i en testgrupp för den nya smarta insulinpennan. - Du kan se all information i pennan, både när du tog den senaste dosen insulin och hur mycket, säger Philip Det är svårt att hantera oregelbundna rutiner och skiftarbete med långverkande insulin eftersom insulinbehovet ständigt ändras. För barn och ungdomar samt gravida kvinnor kan ICT ofta inte ge tillfredsställande kontroll av blodglukos på grund av hormonsvängningar. I de fallen är behandling med insulinpump ett bra alternativ I samband med iordningställande ska patientens identitet, läkemedelsform, styrka, dos, administreringssätt och tidpunkt kontrolleras mot ordinationsunderlag. Kontrollera vid behov läkemedel i Fass och märk sprutan. (HSLF-FS 2017:37, SOSFS 2011:9) Hos patienten, innan administrering: Kontrollera patientens identitet, läkemedelsnamn, styrka, dos, tidpunkt och administreringssätt mot. Pump eller penna? Insulinpumpbehandling ger användaren ett friare liv med bättre blodsockerkontroll, Andra studier har visat att pumpbehandling kan ge bättre blodsockerkontroll än med pennbehandling 2-6. Infusionssetet är kopplat till en slang som i sin tur ansluter till reservoaren med insulin i pumpen

sitt arbete ger andra insulin och inte använder sticksäkra kanyler så uppfyller man inte kravet. Säkerhetskanylen ska enligt beslut av Styrgruppen användas till alla patienter med blodsmitta/ESBL. Penna och stickkudde kan hämtas hos utbildningsteamet Att injicera insulin Insulin injiceras i underhudsfettet som är området mellan huden och muskelvävnaden Detta för att insulinet skall absorberas i en så jämn takt som möjligt. Injektion i muskulaturen ger snabbare effekt vid behandling med Human insuliner tex NP Märk öppnad penna med datum. Insulin i rumstemperatur kan användas högst 1 månad. Lämna insulin som är för gammalt till apoteket. Insulingivning Det är mycket viktigt att ge något att äta direkt efter att insulinet getts. Många insulinsorter innehåller snabbverkande insulin vilket kan leda till lågt blodsocke OneMed arbetar med en pilotstudie för nya funktionalitet. Är du en av våra pilotkunder så ber vi dig logga in med de användaruppgifter du har fått vid registrering. Är du inte en av våra pilotkunder ber vi dig gå till webshop.onemed.se för att logga in på vår befintliga e-butik. Har ni frågor, vänligen kontakta OneMeds kundservic

Hur ska insulin injiceras? - Insulin

 1. Förbättrad glukoskontroll med en sänkning av HbA1c med cirka 5 mmol/mol jämfört med pennbehandling samt en förbättrad livskvalitet. Kan hjälpa patienten att ta sitt insulin då insulinpumpar är små och bärbara. Det kan vara lättare att leva som vanligt med en insulinpump än att behöva injicera insulin med penna
 2. mängd. Insulin doseras i enheter och pennan brukar ha en skala som visar hur många enheter du har vridit fram. Insulinpump Insulinpump är ett alternativ till pennor. Pumpen doserar små mängder insulin till kroppen dygnet runt efter ett programmerat schema. Genom knapptryck kan du också ge dig själv extra insulin vid behov
 3. . Pennan läser av patientens värden och gör det.
 4. Ge extra insulin med penna eller spruta, absolut inte med insulinpumpen. Ge 0,1 E/kg kroppsvikt. Den som fortfarande har viss kvarvarande egen insulinproduktion och är yngre än 7 år är normalt mer insulinkänslig - utgå då från en halv middagsdos istället för ovanstående 0,1 E/kg kroppsvikt

Övergång från insulinpump till penna, akut - Internetmedici

Insulinet måste ha rätt temperatur för att fungera. Insulinet får inte bli under 0 grader eller frysa, då blir det totalt förstört. Blir insulinet för varmt, dvs över 30 grader förlorar det också sin effekt, dock under ett långsammare förlopp. Här kommer tips på hur man undviker att insulinet blir för varmt. Håll insulinet kall Insulin och värme. Insulin ska förvaras vid högst 25-30 grader beroende på vilket insulin du har. Om insulinet utsätts för stark värme kan det brytas ner och effekten av insulinet kan försämras. Om du reser till ett varmt klimat kan det vara en god idé att ta med en kylväska för att inte utsätta insulinet för värmen Behandlingen vid typ 1-diabetes består av att kontrollera blodsockervärdet och att ta insulin. Med insulin kan cellerna ta upp det socker som finns i blodet. En stor del i behandlingen är också att förstå hur blodsockervärdet påverkas av vad du äter och gör Långverkande insulin (insulinanalog) börjar verka efter ca 1,5 timmar, har kraftigast effekt 3-16 timmar med verkan upp till 24 timmar. Exempel på långverkande insulin är: Levemir® (insulin detemir). Långverkande insulin (insulinanalog) börjar verka efter 2-3 timmar och har därefter en jämn verkan upp till 24 timmar

Humulin® NPH KwikPen - FASS Allmänhe

Lantus ® (insulin glargin 100E/ml)- basinsulin med effekt i upp till 24 timmar . Lantus är ett långverkande basinsulin för patienter med diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Lantus behöver bara tas en gång om dagen, vid en tidpunkt som passar patienten själv, dock samma tid varje dag. 1 Här finner du information om Lantus egenskaper och effekt En smart insulinpenna som nu testats i Sverige kan ge diabetiker en enklare och bättre behandling. Pennan läser av patientens värden och gör det möjligt att kommunicera i realtid med.

Insulin kan appliceras med en spruta eller genom en förfylld penna, men sprutan är fortfarande den vanligaste och billigaste metoden. I båda fallen ska insulinet injiceras i fettskiktet under huden, där det absorberas långsamt, efterliknar produktionen av substansen genom bukspottkörteln Nu finns det även möjlighet att ge hunden eller katten insulin med en insulinpenna som är tillverkad och designad att användas till djur då verkningstiden kan förändras. Insulin som förvaras i kylskåp håller till det datum som står angivet på förpackningen. Insulinpennor som är öppnade ska förvaras i rumstemperatur i patientens medicinskåp dock , ej över 25 grader. Märk öppnad penna med datum. Insulin i rumstemperatur kan an-vändas högst 1 månad 3.9 5.5 16:00 20:00 10.0 (mmol) SmartGuard-tekniken hjälper till att förhindra höga och låga värden 1,2 Hjälper till att förhindra höga värden 1,2 Ger mer insulin när glukosnivåerna stiger Autokorrigerar tidigt för att förhindra allt för höga toppar 1,2 Små autokorrektionsdoser kan ges var 5:e minut Hjälper till att förhindra låga värden 1,2 Ger mindre/stoppar.

Olika typer av insulin och hur de används för att behandla

Hos friska är alltså koncentrationen av insulin högre i portavenen jämfört med övriga kroppen medan det är precis tvärt om hos någon som injicerar insulin. Summering Det här var en kort introduktion över vad insulin verkligen gör i din kropp när det gäller blodsockerreglering Det är mycket farligt att ge insulin även i mycket små doser till någon som inte har diabetes. Fram till 70-talet fanns en behandlingsmetod för människor som hade svårt att äta tillräckligt att ge minidoser insulin för att stimulera viljan att äta, men det skedde många tillbud så metoden förbjöds En del människor med diabetes kan behöva injicera sig med insulin. Ta dig också tid att läsa det informationsblad som följer med din penna. att veta hur man drar upp och injicera insulin på rätt sätt. Genom att lära dig använda rätt teknik, kan du ge dig själv injektioner snabbt,.

NovoRapid® FlexPen® - FASS Allmänhe

I april i år kom Humalog 200 E/ml och redan i jan kom Tresiba med 200 E/ml, för att underlätta för patienter med injektion av stora mängder insulin per dag. Båda dessa insuliner tillhandahålls enbart i förfyllda pennor för att minska risken för felväxling, dvs inställt antal enheter på pennan ger önskat antal enheter Insulingivning: Vänd pennan 20 ggr, montera ny kanyl, rakt på insulinpennan, tryck ut 1-2 en-heter insulin, ställ in rätt dos, känn över stickstället efter fettkuddar, lyft upp ett hudveck, stick rakt in i 90 grader, injicera insulinet i fettvävnaden under huden, låt kanylen vara kvar och räkn Ta med dig dubbla uppsättningar injektionshjälpmedel och insulin om du använder insulinpenna eller pump för pennan eller pumpen kan gå sönder. Du kan ta insulin med spruta ur pennampullen. Skydda insulinet mot både värme och köld. Kontrollera att till exempel kylskåpet inte är för kallt. Insulin ska förvaras mellan + 2 och + 8 °C Penna Pennor är Måltidsinsulin är det snabbverkande insulin som ges i samband med en måltid som gör att matens glukos flyttas in i cellerna och reservlagren av glukos fylls på i levern.

insulin ges i låret. Insulin doseras i enheter (E) Förbered injektionen: Kontrollera att det finns nog med insulin i pennan Vippa pennan fram och tillbaka 20 gånger (om grumligt) Skruva på kanylen. OBS! Rätt längd! Om du tar en ny penna - vrid fram ett par enheter och spruta ut med kanylen riktad rakt uppåt En insulinpump är en liten enhet som levererar insulin 24 timmar om dygnet. Insulinet går från en ampull i pumpen, genom ett infusionsset och in under huden. En insulinpump erbjuder många möjligheter som du inte har tillgång till vid pennbehandling. Våra insulinpumpar Accu-Chek Combo och Accu-Chek Insight kan dessutom gömmas under kläderna och hanteras diskret via fjärrkontroll Foto handla om Den closeupen av händer som injicerar insulin med en insulinpenna i magen - fokusera på visaren. Bild av medicin, injektion, sjukhus - 4382036

LillaMalins

Diabetes typ-2, insulinbehandling

Hur man injicerar och hanterar insulin (injektionsteknik

(såklart är det med vissa marginaler). Man får ställa in en del i början med vilket värde man vill landa på och hur mycket insulin det krävs beroende på ens känslighet. Det är ju väldigt individuellt. Jag 'är iallafall supernöjd och tycker att man kan ge det en chans Om det är insulin kvar i pennan ska den lämnas in på apotek. I övrigt är det olika för olika pennor. Tomma sprutor utan kanyl läggs i hushållsavfallet och inte i förpackningsinsamlingen. engångspennor, till exempel FlexPen, sorteras som hårdplast; cylinderampuller sorteras som hårdplast eller glas beroende på tillverkningsmaterial Vi har tagit fram ett förmånligt erbjudande för att ge dig extra trygghet i oroliga tider. Så att du ska slippa fundera mer än nödvändigt på din diabetes. Med Timesulin läser du enkelt av när du tog den sista insulindosen. Du slipper fundera och kan ta din dos om du glömde, samtidigt som du undviker att råka ta dubbla doser Vid öppnad penna trycks injektionsknappen in efter att kanylen satts på, syns insulin på nålspetsen så fungerar pennan. Vid nyöppnad penna ska 2-4 enheter sprutas ut. Om inget insulin kommer ut kan kanylen vara igentäppt. Byt då kanylen och upprepa kontrollen. Använd inte pennan om det, trots byte av nål, int

Tre saker man måste kunna innan man börjar med insulin

Jag håller med dig om att dina blodsockervärden verkar ligga oacceptabelt högt och måste åtgärdas på något vis. Först och främst är det viktigt att du själv försöker följa de kost- och motionsråd som jag hoppas att du har fått ta del av. Det framgår inte vilken tablett som du tar men möjligen är det ett läkemedel som innehåller metformin och som då även går att. När du skall börja med en ny ampull eller ny förfylld penna, ta ut den ur kylskåpet en till två timmar i förväg. Kontrollera att insulinet i ampullen eller den förfyllda pennan är klart (färglöst, genomskinligt utan synliga fasta partiklar). Om insulinet är grumligt så kastar du ampullen eller den förfyllda pennan och tar en ny

Ny unik insulinpenna lanseras inom kort Diabetes

Ampuller med insulin i, skal du have på apotetek. Det er derfor vigtigt, at du får råd og vejledning af lægen eller diabetessygeplejersken inden du bestiller. Vi fører også Timesulin, som er en erstatningshætte til din insulinpen, med en timer, som viser hvor lang tid det er siden, du tog din sidste insulin injektion Syftet med dessa nationella riktlinjer är att sjuksköterskan skall kunna ge individanpassad information och undervis - ning till personer med diabetes för att de skall kunna ge sig insulin eller andra injicerbara diabetesläkemedel subkutant. kande humaninsulin bör injiceras i buken då det absorbe INLEDNIN Insulin driver fettproduktion i levern och låga nivåer av insulin leder till mindre fett i levern. — Jason Fung. Så botar man fettlever. Flera studier visar att LCHF-kost minskar fettlever, troligtvis genom minskat insulin: Det är INTE bara alkohol! Därför kan bröd och potatis också ge leverskador; Lågkolhydratkost bäst mot fettleve Injektion minst tre gånger per dag med snabbverkande insulin och en till två gånger med långverkande insulin. Insulinpump (kontinuerlig subkutan insulininjektion) Tillförsel av snabbverkande insulin subkutant under hela dygnet som ersätter injektionerna med penna

Behandling med insulinpenna - mylife Diabetescare - Sverig

Kontrollera att personal har kunskap om handhavande med signering av insulin i appen e-läkemedel. Signera innan insulinet ges. Dubbelkontrollera alltid att det är rätt insulin. Utför en korrekt insulingivning. Ger mat efter insulingivning. Kontrollera dagligen patientens fötter t ex när strumpor tas av och/eller på Kontrollera giltighetstiden och se till att det inte kommit in luft i ampullen och att pennan är hel. Klart insulin behöver inte blandas innan det ges. Insulin som är grumligt blandas försiktigt i rumstemperatur genom att vända pennan (tio gånger) tills färgen blivit jämn

Subkutan, sc - Vårdhandboke

Ladda ner 16,241 Insulin Foton gratis eller för så lite som $0.20USD. Nya användare åtnjuter 60% rabatt. 133,193,689 foton online Annars ger ni den innan hon börjar äta (det gör inget om det dröjer 5-10 minuter från att hon får insulin tills hon får mat, men inte gärna mer). På morgonen ska Siri ha två sprutor: 9 enheter av långsamverkande insulinet som verkar ett helt dygn när hon vaknar - Lantus* (helgröna pennan) oc Grejen med att ge insulin är ju att det inte ges intravenöst utan subkutant (i fettet under huden) vilket är mycket lättare. Sen är ju ofta nålen endast 8-10mm . 2006-12-21, 14:28. Gilla #7. R.W.D.E. Visa profil Visa foruminlägg View Blog Entries Juicemjölk ftw! Namn K.E.T. Reg.datum aug 2003 Ort. När du ska börja med en ny förfylld penna, ta ut den ur kylskåpet en till två timmar i för ­ väg. Kontrollera att insulinet i den förfyllda pennan är klart (färglöst, genomskinligt utan synliga fasta partiklar). Om insulinet är grumligt så kastar du den förfyllda pennan och tar en ny. Använd alltid en ny kanyl när du injicerar. Tack vare en helt ny smart digital insulinpenna kan diabetiker lättare hålla koll på sina värden och få en lättare behandling. Bakom utvecklingen står Peter Adolfsson, överläkare vid barn.

Video: Insulinpump Rubin Medical - Rubin Medica

Svenska uppfinnare har tagit fram en allt i ett-produkt för att mäta blodsocker och ge insulin. Syftet är att förenkla vardagen för diabetiker. Lättare ge insulin och mäta blodsocker med ny apparat. Publicerad: 8 September 2010, 08:27. Lättare ge insulin och mäta blodsocker med ny apparat Insulin Pen är ett slags insulininjektionsanordning, något större i storlek än pennan, insulin påfyllning i pennan. Det är lätt att bära på användarnas lätthet. Vägen till uppgift att passa med specifika refill fylld med insulin, fixa nålen och dra av nålskyddet. Operationen är mycket bekvämt Så även om man har delegering att ge insulin så innebär det inte att man måste räkna ut doser. Utöver det så används allt för ofta förmixade insuliner inom hemvården, de har 30% snabbverkande och 70% medellångverkande insulin i samma penna och det ges 2-3 gånger per dag Vuxna med typ 2-diabetes kan ordineras exenatid för att få en bättre kontroll på blodsockernivåerna. Läkemedel med exenatid ökar insulinfrisättningen och hämmar frisättningen av glukagon och ges som tilläggsmedicin till bland annat metformin och sulfonureider. Den vanliga dosen är en injektion två gånger dagligen

Kanyler till insulinpenna - OneMe

Långverkande insulin: Vid fasta ges i grova mått 50 % av normaldosen vid diabetes mellitus typ 2 och 80-100 % vid typ 1, se ovan. Sulfonylurea (glibenklamid, glipizid, glimepirid): Risk för hypoglykemi. Läkemedlet ges endast vid normalt födointag (en gång per dag). Utsättning vid hypoglykemi eller GFR <45 ml/min ge god omvårdnad som komplement och alternativ till läkemedel; känna igen risker och uppmärksamma, reagera och signalera vid förändringar; förstå roll och ansvar vid delegering; uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin. Utbildningen Jobba säkert med läkemedel är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner Insulin tål inte kyla och minusgrader. Det får vi diabetiker lära oss i ett tidigt skede. Insulin får inte frysa. Om insulinet förvaras i minusgrader försämras effekten på insulinet och det blir grumligt. Insulinet fryser och förstörs ganska snabbt då det är riktigt kallt ute. Men hur gör man då när termometaren där ute visar -10 eller mera? Hur bär man sig åt för att inte. En studie bland svenska barn och ungdomar med typ 1-diabetes visar för första gången hur nya smarta insulinpennor kan förenkla och förbättra behandlingen. Resultat har nu presenterats på en nationell diabeteskongress Läkemedlets egenskaper Actraphane är en serie injicerbara insulinsuspensioner. Actrafan finns i ampuller, patroner (Penfill) eller förfyllda pennor (NovoLet, FlexPen eller InnoLet). Den aktiva substansen i Actraphane är humant insulin (DNAr). Actraphane är en blandning av snabbtverkande (lösligt) insulin och långverkande insulin (isofan)

Om patientens flergångspenna inte medföljer vid inläggning på sjukhuset ges under vårdtiden Insuman Basal® SoloStar om patienten behandlas med NPH-insulin. Till övriga ges Abasaglar® KwikPen eller Toujeo® SoloStar MIXINSULIN Förfyllda pennor: -HumalogMix 25® KwikPen -NovoMix 30® FlexPen-HumalogMix 50® KwikPe Syfte Att ge dig ökad kompetens om personer med diabetes och för dig som ska få insulindelegering. Utbildningens innehåll Denna del handlar om sjukdomen diabetes och om att ge insulin. Du kommer att få lära dig mer om hur diabetes påverkar kroppen, varför diabetikern behöver insulin och hur du ger det på ett säkert sätt

Insulinpump (CSII), vuxna - Internetmedici

Insulinsprutor ser oftast ut som pennor och kallas därför insulinpennor. Det finns insulinpennor av engångstyp som är fyllda med en viss mängd insulin och som kastas när de har använts. Det finns också flergångpennor som fylls med en ny ampull när insulinet har tagit slut plåster, suppositorier, insulin, inhaltioner. Kontrollera detta och ge endast det du fått delegering för. Innan Apo-Dos påsen öppnas kontrolleras att påsen är hel, Var noga med att den enskilda sitter bra och ge lite att dricka före du ger medicinen, servera sedan minst ett halvt glas vatten till tabletterna

Buy Insulin Novolin ge 30 / 70 PenFill Cartridges Online Pack with 5 cartridges x 3 mL each Hur du blir expert på din egen diabetes - Injektionsteknik Svårigheter med att injicera insulin | Diabeteshuset.fi. Kontrollera utgångsdatum och typ av insulin (om du har mer än en typ av penna). Kontrollera att ditt insulin inte är klumpigt och att ditt snabbtverkande insulin är klart och färglöst. Rul pennan i dina händer och lut försiktigt pennan om det är en insulinblandning. Ta bort pennkåpan och rengör toppen med steril alkohol ClikSTAR är en ny flergångspenna som har utvecklats för det långverkande insulinet Lantus och måltidsinsulinet Apidra. ClikSTAR är framtagen genom en tät dialog med diabetessjuksköterskor och patienter för att på bästa sätt möta behovet av en lätthanterlig penna

 • Unlocator us netflix.
 • Musée dar essid.
 • Tanzschule berndorf.
 • Fiskarna stjärntecken sten.
 • Jägarexamen ljudbok ladda ner gratis.
 • Wokade nudlar med ägg.
 • Merge two pdf acrobat.
 • Mcmaster us.
 • Mayer amschel rothschild zitate.
 • Alte schmelze wiesbaden mieten.
 • Vitriol.
 • Vaskränna till salu.
 • Gavrilo princip petar princip.
 • Skottlands nationalblomma.
 • 10 budorden kristendomen.
 • New orleansfestivalen 2017.
 • Babbel einloggen.
 • Altena heute.
 • Bougainvillea jord.
 • Baby shower dekoration panduro.
 • Dc comics movies order.
 • Ishockey junior vm spelschema.
 • Hallo nachbar traueranzeigen.
 • Gavdos.
 • Pekbok för ungar från betongen.
 • Haken zum festschrauben.
 • Folksam sjukförsäkring ersättning.
 • Vad är ett tillgodokort.
 • Ruter dam kostnad.
 • Vaccinationsprogram mässling.
 • Hotell med vattenland rhodos.
 • Bmw i8 2018.
 • Battleblock theater gameplay.
 • Se framåt korsord.
 • Taliban afghanistan.
 • Stadium hövding.
 • Lion fact wikipedia.
 • Flipper 635 dc.
 • Algebraiska uttryck och ekvationer.
 • Uppblåsbar enhörning.
 • Svälla upp.