Home

Kokpunkt pentanol

Pentanol:: 88,1 u Kokpunkt: 138°C. Uppgift 2: Vilka av alkoholerna i tabellen har högst resp. lägst kokpunkt och vilka alkoholer är lösliga resp. olösliga i vatten? Lösning 1-pentanol. Formel: H₃C(CH₂)₃CH₂OH MW: 88,15 g/mol Kokpunkt: 137,9 °C (1013 hPa) Smältpunkt:-79 °C Densitet: 0,81 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 48 °C Storage Temperature: Omgivande: MDL Number: MFCD00002977 CAS nummer: 71-41- EINECS: 200-752-1 UN: 1105 ADR: 3,II Namn: Pentanol Molekylvikt: 88,1 u Kokpunkt: 138°C. Uppgift 3: Vilka av alkoholerna i tabellen har högst resp. lägst kokpunkt? Lösning: Alla alkoholer kan binda till varandra med vätebindningar, men långa alkoholer kan även skapa många van derWaalsbindningar mellan varandra 1-pentanol har kokpunkt 138c då den har fler kolatomer och därför fler kväveatomer som binds samman. Metanol har endast en kolatom och högst då 3 väteatomer, men en väteatom har bytts ut till en syreatom med sedan en väteatom på den. Låter det här vettigt? Det här är vad jag tror. 2015-05-16 18:12 Några envärda alkoholer. Smält- och kokpunkter för alkoholerna i tabellen avser formerna med rak kolvätekedja

Hantering - 2-Metyl-1-pentanol Signalord, faropiktogram och faroangivelser Även ämnen som saknar harmoniserad märkning i CLP-förordningen kan vara farliga Isopentanol eller 3-metyl-1-butanol är en primär alkohol med formeln C 5 H 11 OH. Det är en av åtta isomerer av pentanol Jag har problem med att övertryckkylsystemet på min RSV1000R går i kok en bit över 100 grader, vid mätningar krävs det 1.5 bar öppningstryck innna det läcker. Med rent vatten borde jag ha 125-130 grader kokpunkt med det trycket, går detta att påverka mycket upp/ner genom val av rätt glykol? Planen är att hälla i 50/50 av Biltemas röda longlife-glykol då denna sägs vara vettig. Ämnens strukturs inverkan på smält- och kokpunkt. Hej! Finns här några duktiga kemister som skulle kunna svara på följande fråga: Förklara med hjälp av ämnenas struktur och kemiska bindningar varför. 1. 1-pentanol är en vätska i rumstemperatur medan glukos är ett fast ämne. 2. oxalsyra har en högre smältpunkt än stearinsyr Etanol har använts som konserveringsmedel och ingrediens i drycker sedan lång tid tillbaka och används även idag inom en mängd olika områden, som exempelvis industri, medicin, forskning och i många olika drycker.. Det var troligen persiska alkemister, som Geber (721-776) och Al-Razi (864-930), som utvecklade destilleringen och lyckades få fram relativt ren etanol

Kokpunkt: ca 78°c Fryspunkt: ca -111°c GLYKOL: C2H4(OH)2 Annat namn: etandiol Glykol är en söt, färglös, vattenlöslig, trögflytande och giftig vätska. Den används bl.a. för att framställa polyesterfibrer, kylmedel och även som frostskyddsvätska i motorer Kokpunkten för ett ämne beror mycket på vilken typ av bindningar som finns mellan partiklarna men för molekylära ämnen även på molekylvikten. Ju högre kokpunkt ett ämne har desto starkare är de kemiska bindningarna. Alkoholer är molekylära ämnen så att de bindningar som är intressanta är intermolekylära (vätebindningar)

En kemisk alkohol är inte samma sak som man i vardagen menar när man pratar om alkohol. Sprit, eller etanol som kemister ofta kallar det, är snarare en slags alkohol. Rent kemiskt är en alkohol en kolvätekedja (alkan, alken eller alkyn) med en eller flera OH-grupper fästa på den.. Namngivnin Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 138 °C Flampunkt 47 °C Avdunstningshastighet det finns inte några uppgifter Brandfarlighet (fast form, gas) ej relevant (vätska) Explosionsgräns 1-Pentanol ROTICHROM® GC produktnummer: 9077 Sverige (sv) Sida 9 / 14

 1. Pentanol of, archaïsch, amylalcohol is een verzamelnaam voor de alkanolen met vijf koolstofatomen. 15 relaties
 2. Ny!!: 1-Pentanol och Kol · Se mer » Lösningsmedel. Ett lösningsmedel är en vätska som kan lösa upp ett fast ämne, blanda sig med en vätska eller binda en gas och därigenom bilda en homogen lösning. Ny!!: 1-Pentanol och Lösningsmedel · Se mer » Pentanol. Pentanol är åtta olika isomera alkoholer med formeln C5H11OH
 3. 1-Heptanol is an alcohol with a seven carbon chain and the structural formula of CH 3 (CH 2) 6 OH. It is a clear colorless liquid that is very slightly soluble in water, but miscible with ether and ethanol.. Overview. There are three other isomers of heptanol that have a straight chain, 2-heptanol, 3-heptanol, and 4-heptanol, which differ by the location of the alcohol functional group
 4. Ethanol (also called ethyl alcohol, grain alcohol, drinking alcohol, spirits, or simply alcohol) is an organic chemical compound.It is a simple alcohol with the chemical formula C 2 H 6 O.Its formula can be also written as CH 3 − CH 2 − OH or C 2 H 5 OH (an ethyl group linked to a hydroxyl group), and is often abbreviated as EtOH.Ethanol is a volatile, flammable, colorless liquid with a.

1-pentanol VW

2. Är metanol och 1-pentanol lösliga i varandra? Motivera svaret. (jag vet att de ska vara lösliga i varandra, men kan inte motivera) 3. Jag ska rita en graf som anger sambandet mellan kokpunkterna för de alkoholer som har formeln CH3(Ch2)nOH och antalet kolatomer i molekylen. (I formeln är n ett heltal från 0 till 4) 4 Predicted data is generated using the US Environmental Protection Agency's EPISuite™. Log Octanol-Water Partition Coef (SRC): Log Kow (KOWWIN v1.67 estimate) = 0.13 Boiling Pt, Melting Pt, Vapor Pressure Estimations (MPBPWIN v1.42): Boiling Pt (deg C): 178.10 (Adapted Stein & Brown method) Melting Pt (deg C): -22.54 (Mean or Weighted MP) VP(mm Hg,25 deg C): 0.112 (Mean VP of Antoine. Varför har molekylerna olika kokpunkter? Hej! Jag undrar varför alkaner, alkener och alkyner har olika kokpunkter. Jag har jämfört några sådana kolväten och märkt att alkynerna har högst kokpunkt, sedan kommer alkanerna och de med lägst kokpunkt är alkenerna Syfte: Undersöka olika alkoholer och hur de påverkas av olika saker. Material: Degel, degeltång, tändstickor och kamera (mobil). Utförande: Vi började först att lukta på våran alkohol som var propanol

Glycerol. Glycerol är tjockflytande, färglös och har söt smak. Den är löslig i vatten. Glycerol är den enklaste trevärda alkoholen CAS: 71-41- MDL: MFCD00002977 EINECS: 200-752-

Pluggakuten.se / Forum / Kemi / [KE 1/A] Olika kokpunkte

Några envärda alkoholer - Alkoholer - Organisk kemi - Kemi

Hangzhou DayangChem Co Ltd är ett heltäckande företag som specialiserat sig på utveckling, tillverkning och handel med läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämne intermediärer samt några speciella reagenser typ. Vi har en egen fabrik och dela företag. Hangzhou Dayangchem Co. Ltd. är leverantör för 1-Phenyl-1-pentanol Kokpunkt lägre än motsvarande alkohol. Kan inte vätebinda till sig själv (lägre kokpunkt än alkoholer) Etrar är generellt rel. oreaktiva, vattenolösliga, eldfarliga lösningsmedel

De första homologerna (metanol, etanol, propanol) har lukt av alkohol, medium (isopropanol, butanol, isobutanol, pentanol, hexanol) - fuseloljor, högre - ingen lukt. Alkoholer har en hög kokpunkt, som är associerad med föreningen av deras molekyler med hjälp av vätebindningar Varför har etanol betydligt högre kokpunkt än etan? A. Pentanol har en lång kolkedja som är vattenavvisande C. Pentanol har en bulkigare struktur som minskar kontaktytan med vattenmolekylerna. 14. Vilken typ av reaktion syns på nedanstående bild?: A Riskfaktorer - Brandfarliga ämnen. Brandrisk. En brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand. För vätskor gäller att brännbara ångor kan sprida sig, och ge explosionsrisk vid läckage inomhus eller i avlopp. Ångorna är i många fall tyngre än luften (kontrollera på Fysdata-fliken!) och kan då samlas i lågt belägna utrymmen, t.ex. källare

1-pentanol reagerar ättiksyra och bildar en ester med banansmak. a) Rita strukturformeln för ättiksyra med samtliga bindningar utsatta. b) Rita strukturformeln för den ester som bildas av ättiksyra och 1-pentanol samt namnge den bildade estern. Kokpunkt 118o C. Created Date Brom kokpunkt Vätebromid - Wikipedi . Vätebromid, även känt som bromväte eller broman, HBr, är en förening av väte och brom.Det är en färglös, rykande gas med stickande lukt vid standardtryck och -temperatur.När man löser vätebromid i vatten bildas bromvätesyra.Genom ljusets inverkan blir den gul p.g.a. frigjord brom 2-Butanol | C4H10O | CID 6568 - structure, chemical names, physical and chemical properties, classification, patents, literature, biological activities, safety. 4-metyl-2-pentanol (108-11-2) Frankrike VME Kokpunkt : > 75 °C Flampunkt : 15 °C Självantändningstemperatur : Inga data tillgängliga Sönderfalltemperatur : Inga data tillgängliga. Injector Cleaner for Petrol Engines Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Etanol, metanol och propanol är några av de alkoholer som är lösliga i vatten, medan pentanol inte är lösligt. Alkohol har en hög kokpunkt och visar också sura eller alkaliska egenskaper. Alkohol har använts i många århundraden, och etanol har använts från nionde århundradet, då perserna araberna först destillerat det

General description 3,3-Dimethyl-2-butanol is a potential precursor for prohibited chemical weapons such as soman, a nerve agent.It is a synthetic analog of kairomone Isopentanol eller 3-metyl-1-butanol är en primär alkohol med formeln C5H11OH. 26 relationer Det beror på att pentanol har längre molekyler som opolära och går inte att blanda med vatten som har polära molekyler. I metanol och propanol är molekylerna polära för det gör större skillnad när de kortare molekylerna har en OH-grupp än de längre molekyler har det. Det är också så att de längre molekylerna är svårare att antända eftersom de har högre kokpunkt.Slutsats Isobutanol | C4H10O | CID 6560 - structure, chemical names, physical and chemical properties, classification, patents, literature, biological activities, safety. Metanol, Etanol, 1-propanol, 1-butanol, 1-pentanol, Glykol, Glycerol, grönfärgat vatten, Utförande: Vi började med att droppa ett fåtal droppar av varje alkohol(se kemikalier) i keramikbrunnarna. Sedan testade vi antändningsförmågan hos alkoholerna med hjälp av tändstickor. De brinnande tändstickorna hölls precis ovanför alkoholen

Metanol kokpunkt Varför har metanol lägre Kokpunkt än vatten - spa . Varför har metanol lägre Kokpunkt än vatten - Svar på all ; Etanol skall inte förväxlas med metanol Detta ämne har en låg kokpunkt, och är betydligt flyktigare än etansyran. Det beror på att estermolekylerna,. sta och enklaste av de organiska föreningar som kallas Kemiskt namn 2-amylalkohol, sek-pentanol Alias amylalkohol Formel C5H12O; CH3CH (OH) CH2CH2CH3 färglös vätska. Molekylvikt 88.15 ångtryck .53kPa/20 ℃ Flampunkt: 34 ℃ Smältpunkt -50 ℃ Kokpunkt: 119,3 ℃ Löslighet lösligt i vatten, lösligt i etanol, eter Den relativa densitet (vatten = 1) 0,81, relativ densitet (luft = 1).

kokpunkt > 65 °C, färgkod: Brun). Begränsning av miljöexponeringen Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten. Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU 1-Propanol ≥ 99,5%, för syntes produktnummer: 9169 Sverige (sv) Sida 6 / 1 Information från: 11.06.2020 03:10:43 CEST Källa: Wikipedia (Författarna [Historik]) Licens: CC-by-sa-3. Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons Labbrapport som avser att undersöka olika alkoholers löslighet och brännbarhet. Eleven gör detta genom att studera samband mellan alkoholmolekylernas struktur och ämnenas kokpunkt, samt hur de upplöses i vatten

2-Metyl-1-pentanol - RIB Farliga ämne

gaskromatografi utförd: 05/03/2018 inledning målsättningen av laborationen att bestämma kromatografiska parametrar n-alkoholer samt göra en kvalitativ oc Petrol Clean 3 Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 03/11/2014 SV (svenska) 3/7 Första hjälpen efter hudkontakt : Tag av nedsmutsade kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten Kokpunkt/kokpunktsintervall Värde: 35-205 °C Testmetod: EN ISO 3405 ADR BENSIN RID BENSIN IMDG PETROL ICAO/IATA PETROL 14.3 Faroklass för transport Aspen 2 Sida 7 av 9. ADR / RID / ADN 3 RID 3 IMDG 3 ICAO/IATA 3 14.4 Förpackningsgrupp ADR I . Smältpunkt och kokpunkt Ett ämne kan uppträda i olika former, aggregationstillstånd The boiling point of alcohol depends on which type of alcohol you're using, as well as the atmospheric pressure. The boiling point decreases as atmospheric pressure decreases, so it will be slightly lower unless you are at sea level Organisk kemi 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: A100TG Tentamen ges för: Kemiingenjör, tillämpad bioteknik TentamensKod: Tentamensdatum: 12 Januari, 2018 Tid: 9:00-13:00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tillåtna Totalt antal poäng på tentamen: 100 poäng För att få respektive betyg krävs

Reaction proReaktionsprodukter av 4-metyl-2-pentanol och difosforpentasulfid, propoxyleras, förestras med difosforpentaoxid och saltas av aminer, C12-14-tert-alkyl NOAEL (oral, råtta, 90 dagar) 150 mg/kg kroppsvikt/dag @28d Fara vid aspiration : Inte klassificerat Gearbox Oil 75W-80 GL-5 Semi Synthetic RP Svar: a) 2,4-Dimetylhexan b) 3-metyl-3-hexen c) 4-Brom-2-pentanol d) Propyl propanoat e) 4-metylpentansyra, samt: NH 2 COOH CH 3 f g h 8. Eliminationsreaktion med inramad alkylhalidförening sker enligt E2, dvs att väte och brom elimineras i transdiaxial (180°) konformation med bas enligt figur nedan pentanol. Brännbarheten iär ganska god och kokpunkten strax under vattnets. resonera dig fram till ett förslag på vad provet. kan innehålla. E. 3051. A. B. Kylpåsar innehåller ofta ammoniumnitrat , NH4NO3, (s). Formeln för upplösning i vatten är. NH4NO3 (s) → NH4 + (aq) + NO3 - (aq) ΔH = 26,2 k Tillverkade i polyeten. Måttet har avskruvbart flexibelt utlopp, samt är försedda med lock. Avsedd för olja, diesel, glykol, bromsvätska, batterisyra, kemikalier och petroleumprodukter

Isopentanol - Wikipedi

Pentanol H H H H H. H-c-c-c-c-c-H. H H H H H. strukt. ur. former. C1H3 (OH) C2H5 (OH) C3H5 (OH)3. C3H7 (OH) C2H4 (OH)2. C4H9 (OH) C5H11 (OH) utseende lukt brännbarhet Löslighet. svagt. gulaktigt. svagt och. lite surt. färglös starkt, handsprit. färglös. trögflytande. färglös starkt, som. handsprit. väldigt. lätantändligt. blå låga. Kokpunkt/kokpunktsintervall Värde: 78 °C Flampunkt Värde: 23 °C Explosionsgräns Värde: 2,5-13,5 % Ångtryck Värde: 5,7 kPa Testtemperatur: 20 °C Ångdensitet Värde: 1,6 Relativ densitet Värde: 789 kg/m3 Testtemperatur: 20 °C Beskrivning av lösningsförmåga Fullständigt lösligt i vatten. Lösligt i: Organiska lösningsmedel Etanol, metanol och propanol är några av de alkoholer som är lösliga i vatten, medan pentanol inte är lösligt. Alkohol har en hög kokpunkt och visar också sura eller alkaliska egenskaper. Alkohol har använts i många århundraden, och etanol har använts från nionde århundradet, då persernas araber först förstod det Reaction proReaktionsprodukter av 4-metyl-2-pentanol och difosforpentasulfid, propoxyleras, förestras med difosforpentaoxid och saltas av aminer, C12-14-tert-alkyl NOAEL (oral, råtta, 90 dagar) 150 mg/kg kroppsvikt/dag @28d Fara vid aspiration : Inte klassificerat Gearbox Oil 75W GL-4 Premium Syntheti Med ökad molekylvikt luktar merkaptanerna mer illa, dock stiger kokpunkten med varje ämne: Kokpunkt Densitet Lukttröskelvärde Divätesulfid : -60.3°C 1.5392 g/dm3 0.00200 mg/m3 Metylmerkaptan : + 6.0°C 0.8665 g/cm3 Etylmerkaptan : +35.0°C 0.8315 g/cm3 0.00004 mg/m3 Propylmerkaptan: +67.7°C 0.8360 g/cm3 Att lukta mer illa kan du ungefär utläsa från kolumnen lukttröskelvärde.

kokpunkt olika glykolsorte

3-metyl-3-pentanol, som bildas av 2-butanol och etylen, har inte direkt påvisats, men man har funnit fraktioner innehållande tertiära hydroxylgrupper och med denna alkohols molvikt. Följande homologer, 3-metyl, 3-heptanol ur 2-hexanol eller 2-butanol och en resp. två molekyler etylen samt 3-metyl-3-nonanol, har iakttagits Search results for 25265-77-4 at Sigma-Aldrich. Compare Products: Select up to 4 products. *Please select more than one item to compar Kokpunkt : Inga data tillgängliga Flampunkt : > 220 °C ASTM D 92 Självantändningstemperatur : Inga data tillgängliga. Reaction proReaktionsprodukter av 4-metyl-2-pentanol och difosforpentasulfid, propoxyleras, förestras med difosforpentaoxid och saltas av aminer, C12-14-tert-alky

Ämnens strukturs inverkan på smält- och kokpunkt (Kemi

etanol, men desto större mängder andra gifter (med låg kokpunkt), och det är därmed mycket farligt att dricka. Naturligtvis tappar man helst av den första litern eller så av det som kommer ut brännaren för att få bort så mycket gifter som möjligt. Sedan försvinner ytterligare gifter då man kolar. Så är min tolkning av det hela Isopropyl Alcohol isopropanol; 2-Propanol Liquid. SAFETY DATA SHEET GHS product identifier Other means of identification Product type Section 1. Identificatio

Video: Etanol - Wikipedi

Alkoholer - Mimers Brun

 1. Lägst kokpunkt har isomeren med den mest kompakta molekylen. både pentanol och hexanol är mycket svårlösliga i vatten. De tre-fyra första alkoholerna är starkt polära ämnen
 2. Antändningsförmåga Vattenlöslighet Kokpunkt Lågan Metanol CH3OH Antändes Löslig 65*C Gul-blå färg Etanol C2H5OH Antändes Löslig 79*C Blå låga 1-propanol C3H7OH Antändes Löslig 97*C Gul låga 1-butanol C4H9OH Antändes Ej löslig 117*C Gul låga 1-pentanol C5H11OH Antändes Ej löslig 138*C Blå-gul låga Glykol 1,
 3. DOT-5.1 är en syntetisk bromsvätska som är specialutvecklad för användning i alla hydrauliska bromssystem med tillverkrav på en bromsvätska av typen DOT-5.1. Denna bromsvätska är utmärkt för bromssystem med ESP- och ABS-system. Kokpunkt 263 C kokpunkt våt 190 C. FMVSS DOT-5.1 ISO 4925 Class 6., GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Förvaras oåtkomligt för barn

Skolkemi - experimen

 1. Ämnets namn 1-pentanol Molekylformel H₃C(CH₂)₃CH₂OH Molekylvikt 88,15 g/mol CAS-nr. 71-41- REACH Rgisternr. Ännu Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 137,9 °C (1013 hPa) g) Flampunkt: 48 °C h) Avdunstningshastighet: inga data tillgängliga
 2. 1-pentanol Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt · Faroangivelser H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 3. 5- pentanol. Pentanol är en alkohol som härrör från en kedja av kolväten med fem atomer. De kan räkna med förgreningar och det finns versioner enligt OH-positionen. Till skillnad från tidigare alkoholer är pentanol mer lösligt i organiska än vattenhaltiga lösningar. 6- fenol. Det är en alkohol som bildas av en aromatisk ring med en OH
 4. Namn Kemisk formel Metanol CH3OH Etanol C2H5OH Propanol C3H7OH Butanol C4H9OH Pentanol C5H11OH Hexanol C6H13OH Heptanol C7H15OH Oktanol C8H17OH Nonanol C9H19OH Dekanol C10H21OH Alkoholer är i grunden alkaner som fått ett väte utbytt mot en OH-grupp istället. Men till skillnad från baser är inte alkoholer i sig basiska eftersom OH-gruppen sitter fast på en alkan och simmar inte runt på.
 5. es, C12-14- tert-alkyl (Specific concentration limits: Skin Sens. 1: C ≥ 9.39%), Reaction product of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs.
 6. eras eller kan ingå i den intermediära metabolismen och eli
 7. Ester av ättiksyra. N&#gra olika estrar - Estrar - Organisk kemi - Kemi - Träna N

Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C12-14- tert-alkyl Faroangivelser H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skyddsangivelse 5. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd . om hygieniska gränsvärden; beslutade den 10 november 2015. Arbetsmiljöverket föreskriver 1 följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförord­. ningen och beslutar följande allmänna råd.Syft Rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen. Council Regulation (EEC) No 793/93 of 23 March 1993 on the evaluation and control of the risks of existing substance Pentylacetat är en färglös vätska, svårlöslig i vatten, men är blandbar med alkohol, eter och ättiketer.Den har kokpunkt 149° C och doft liknande päron. [1]Framställning. Pentylacetat framställs syntetiskt genom att reagera 1-pentanol (C 5 H 11 OH) och ättiksyra (CH 3 COOH) med svavelsyra (H 2 SO 4) som katalysator. + Pentyletanat

 • Nine inch nails logo.
 • Allsång på skansen artister.
 • Örlat synonym.
 • Usb minne nyckelring.
 • Reiki behandlung ablauf.
 • Fortnox bortkoppling.
 • Holden bilar.
 • Nytt juridiskt arkiv 2017.
 • Vibrationer gränsvärden.
 • Spotify dina mest spelade låtar 2017.
 • Jobbigt att ligga på.
 • Subdural hematoma ct.
 • Bästa pluggtips.
 • Tommy hilfiger t shirt dam logo.
 • Köra bil i italien.
 • Yemen news.
 • Cefar tac gel.
 • Final destination 2 stream.
 • Buxbom i kruka pris.
 • Orustbostäder henån.
 • Szybkie randki warszawa.
 • Pojkar med tofs.
 • Försvarare domstol.
 • Glasnudlar nyttigt.
 • Hm home butiker.
 • Empire state building restaurant.
 • Bästa bloggsidan tjäna pengar.
 • Kollega eng.
 • Rihanna hat sie kinder.
 • Mit pokerstars geld verdienen.
 • Travkalender 2017.
 • Basgitarr pris.
 • Strömavbrott saltsjö boo.
 • Zumba ängelholm.
 • Down site.
 • Hur skriver man en anbudsbegäran.
 • 4h østfold.
 • Dikt om ljuset.
 • Val umeå.
 • Tinder telefonnummer.
 • Ekorre föda.