Home

Bibliotekslagen 2015

Prop. 1996/97:3: I den inledande bestämmelsen anges ramen för bibliotekslagen.Den rymmer hela det offentliga biblioteksväsendet. Med detta avses de bibliotek som i huvudsak finansieras med skattemedel, dvs. folkbiblioteken, skolbiblioteken, talboks- och punktskriftsbiblioteket, högskolebiblioteken och övriga forskningsbibliotek samt andra statligt finansierade bibliotek t.ex. Statens. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare April 2015 Grafisk form: A. Olas Foto: Fredrik Hjerling ISBN: 978-91-976012-6-9. 3 För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid lan-dets bibliotek. Lagen gäller all biblioteksverksamhet som är finansiera Bibliotekslagen är en svensk lag som trädde i kraft den 1 januari 2014 och ersatte 1996 års bibliotekslag ().Lagen fastställer att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning 1 Svensk författningssamling Bibliotekslag; utfärdad den 31 oktober 2013. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1§ I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det allmänna biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteks

Svensk biblioteksförenings rapport För det demokratiska samhällets utveckling - bibliotekslagen enligt lagstiftaren sammanfattar motiven till bestämmelserna i bibliotekslagen (2013:801).Syftet är att lyfta fram vad riksdag och regering velat uppnå med lagen och att tydliggöra vad den handlar om bortom de ibland korthuggna och något tekniska formuleringarna i olika paragrafer Den nya bibliotekslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Lagstiftningskedjan Kommittédirektiv . Departementsserien (1 st) 14 maj 2012. Ny 02 april 2015 · Proposition, Rättsliga dokument från Kulturdepartementet. Innehåll på regeringen.se Innehåll på regeringen.se. Sveriges regering. I bibliotekslagen står att också skolbiblioteken ska ingå i arbetet när det är lämpligt. Det är landstinget/regionen som har huvudansvar för verksamheten, Skolbibliotekets roll för elevers lärande - en forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015 (pdf Hur ser verksamheten ut på Sveriges bibliotek? Det undersöker KB varje år genom att ta fram Sveriges officiella biblioteksstatistik. Här kan du läsa allt om denna Enligt bibliotekslagen ska varje kommun och landsting eller region ha en gällande biblioteksplan. Ale 2018-2021 Alingsås 2019-2022 Bengtsfors 2015-2020 Bollebygd 2018-2021 Borås 2019 Dals-Ed 2019-2022 Essunga 2015-2020 Falköping 2019-2021 Färgelanda.

Bibliotekslag (2013:801) Lagen

 1. bibliotekslagen. Kulturutredningen föreslog bland annat att Kungl. biblioteket skulle ges i uppdrag att svara för den nationella överblicken över biblioteksområdet. Den 19 augusti 2009 fick den externa utredaren och bibliotekskonsulten Inger Eide Jensen i uppdrag att utvärdera bibliotekslagen. Syftet var att undersöka hur bibliotekslagen
 2. 2015-03-19 Humanistiska/Kultur 3 1. Bakgrund till biblioteksplanen I Bibliotekslagen, paragraf 17, föreskrivs att kommuner och landsting skall anta planer för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen är ett redskap för att strukturerat och i samverkan ta tillvar
 3. Helsingfors den 29 december 2016. Lag om allmänna bibliotek. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 § Lagens tillämpningsområde. Denna lag innehåller bestämmelser om allmänna bibliotek, om bibliotekens verksamhet och om främjande av verksamheten på lokal-, region- och riksnivå, om bibliotekens samarbete och om statsfinansieringen för bibliotek
 4. kommun 2015-2020 2. Bibliotekslagen . 5 1. Sammanfattning Syftet med Växjö kommuns biblioteksplan 2015 (reviderad upplaga) är att, mot bakgrund av bibliotekslagen och skollagen, utveckla en samsyn på kommunens samlade biblioteksresurser för att ge en god biblioteksservice till alla kommuninvånare

2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 . 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets utveckling och den grundläggande roll de spelar för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning bibliotekslagen paragraf för paragraf och lyfter fram frågor som man måste ta ställning till i en biblioteksplan. Denna enkla genomgång kan komplet-7 teras och förfi nas med olika metoder efter behov och förmåga, till exempel enkäter, intervjuer, fokusgrupper och remissförfarande

Bibliotekslag (1996:1596) Svensk författningssamling 1996

Biblioteksplan 2015-2020 Diarienummer KSN 2015-000498-4 Datum 2015-10-14 Paragraf 112/15 Sida 3 Inledning Det har sedan 2004 funnits en paragraf i bibliotekslagen om att kommuner och landsting ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. Den första biblioteksplanen för Bengtsfors kommun färdigställdes och antogs av kommunfullmäktige 2006 Regional biblioteksplan 2015-2018 INNEHÅLL 1 fråga att med utgångspunkt i 2 § bibliotekslagen utforma och anta planer för biblioteksverksamheterna och ge dem en sådan konkretion, mål och medel att medborgarnas förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden gynnas

Trist historia, kulturchefen | Aftonbladet

Bibliotekslagen - Wikipedi

Biblioteksplan 2012 - 2015 redogör för bibliotekens roll i samhället, för ansvars-fördelningen mellan olika biblioteksformer, för biblioteksorganisationen i Vallentuna med folkbibliotek och grundskole- och gymnasiebibliotek, för kvalitetsgarantier och åtaganden samt för utvecklingsområden. Planen avslutas med en vision för år 2015 4.3.6 Medieplan (Bibliotekslagen § 6).. 6 4.3.7 Digital delaktighet (Bibliotekslagen § 7 Hällefors kommun har under 2015 ökat sitt invånarantal till 7 032 vilket beror på en ökad inflyttning av utrikesfödda. Kommunen har haft organisera I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 § att kommuner och landsting ska anta 4 Årsstatistik 2015 för biblioteks- och kulturverksamhet Gnosjö kommun . 4 Skolbibliotek i Gnosjö kommun Skolbiblioteken regleras av skollagen som säger att eleverna i grundskolan Biblioteksplan 2020-2023 Ladda ner den här >> Bakgrund Kommuner och regioner ska ha biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. För den kommun som tänker starta arbetet med att upprätta en biblioteksplan, eller revidera den gamla, finns stöd och råd att få. Den regionala biblioteksverksamheten kan exempelvis bidra med stöd i processen, med omvärldsanalys och me Sedan 2015 har Simrishamns bibliotek gemensam bibliotekskatalog och webbportal med biblioteken i Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad. Samarbetet strävar efter likvärdig service Enligt bibliotekslagen (2013:801) är kommunen huvudman för folk- och skolbiblioteken

För det demokratiska samhällets utveckling - Svensk

Bibliotekslagen SFS2013:801 Bibliotekslagen är en ramlag som anger övergripande principer och riktlinjer Sedan 2015 pågår en uppbyggnad av en regional bibliotekssamverkan mellan länets folkbibliotek. Syftet är att förbättra tillgänglighet och nyttjande a Bibliotekslagen är en ramlag som anger övergripande pri nciper och riktlinjer för offentligt finansierad biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen skall vara ett politiskt antaget dokument och skall vara en kommunal angelägenhet. 1 BIBLIOTEKSPLAN SALA KOMMUN 2015 -2018. Bibliotekslagen fastsäller folkbibliotekets uppdrag och kärnverksamhet i samhället, nämligen: • Främja litteratur och läsning • Information • Lärande • Kulturell verksamhet . Det finns ett klart samband mellan de olika uppdragen. Flickor och poj-kars förmåga till läsupplevelser och läsförståelse är en förutsättning fö kulturplan Jönköpings län 2015-2017 och bibliotekslagen. Syftet är att regionens invånare ska er-bjudas en relevant och jämlik biblioteks-verksamhet av hög kvalitet. Biblioteks-verksamhet av hög kvalitet främjar fri informationstillgång, åsiktsbildning och yttrandefrihet vilket är förutsättningar för det demokratiska samhället Länsbibliotek Uppsala gör under kulturplaneperioden 2015-2017 en utökad litteratursatsning. Satsningen ligger i linje med den nya bibliotekslagen (2014) och Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande (2014). I bibliotekslagen står det i elfte paragrafen att det ska bedrivas en regional biblioteksverksamhet som ska syfta till at

Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015-2019 Bakgrund: Bibliotekslagen (SFS 2913:801, bifogas) 17 § säger att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Syftet med biblioteksplanen: genom ett politiskt förankrat dokument visa på vikten av bibliotekens verksamhet utifrå Utgångspunkter är bibliotekslagen (SFS 2013:801), den regionala biblioteksplanen för Jön-köpings län 2015-2017 samt Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi. Det genomfördes även intervjuer med kommuninvånare i varierande åldrar. 6 Biblioteksplan Nuläg Biblioteksplan 2015 - 2018, Gagnefs kommunbibliotek syftar till att biblioteksverksamheten i kommunen ska vara effektiv, I bibliotekslagen § 2 slås fast att biblioteken ska främja intresset för bildning, utbildning och kulturell verksamhet i övrigt

Ny bibliotekslag - Regeringen

Fakta om bibliotek - Svensk biblioteksförenin

I bibliotekslagen (SFS 2013:801) regleras högskolebibliotekens verksamhet Referens till källförteckningen (utesluts vanligtvis): SFS 2013:801. Bibliotekslag. Stockholm: Kulturdepartementet. För att hänvisa till ett specifikt ställe i en lag anges kapitel och/eller paragraf istället för sida. I din text Bibliotekslagen anger även specifika målgrupper som skall ägnas särskild stort fokus. Dessa målgrupper är funktionshindrade, barn och unga, Biblioteksplanen 2015-2018 Biblioteksplanen för 2015-2018 är en del av den Kultur- och fritidspolitiska planen för Osby kommun Bibliotekslagen (2013:801). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

Bibliotekslagen, 2013:801, som fastställer att varje kommun ska ha ett folkbibliotek för att främja läsning, ha tillgång till kvalitetslitteratur, information, Västmanlands län 2015-2018 beskriver prioriteringarna inom regional kulturverksamhet bland annat biblioteksverksamhet NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta bib-lioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Denna plan är en omarbetning av den biblioteksplan som antogs av Kultur- och fritidsnämnden 2012 och gällde till 2014 kommun 2015 - 2018 Antagen av Barn och utbildningsnämnden 2014-10-23 bibliotekslagen, skollagen, Skånes regionala kulturplan och visionen för Hässleholms kommun. Biblioteksplanen beskriver den riktning biblioteksverksamheten ska ha fram till och med 2018. De

Biblioteksstatistik - Kungliga biblioteket - Sveriges

Bibliotekslagen, (2013:801) Bibliotekslagen fastställer att varje kommun ska ha ett folkbibliotek för att främja läsning och litteratur, information, Regional kulturplan 2015-2018 i Västmanlands län FN:s konvention om barns rättigheter FN:. Bibliotekslagen Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2012 -2020 Regional kulturplan Kalmar län 2015-2017 Regional Digital Agenda Regionbiblioteket ska medverka till att biblioteksplanen förverkligas, prioritera målen i årliga verksamhetsplaner samt följa upp planen Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Kommunstyrelsen gav i augusti 2015 kulturnämnden i samverkan med utbildningsnämnden uppdraget att utarbeta en biblioteksplan för beslut i kommunfullmäktige. Nuvarande biblioteksplan antogs av kulturnämnden år 2007 oc 2015. En separat och mer omfattande skolbiblioteksplan finns för skolbiblioteksverksamheten i Fagersta kommun. Utgångspunkt för folkbibliotekens verksamhet finns i Bibliotekslagen (2013:801) se bilaga Bibliotekslag, skollagen (2010:800), FN:s konvention om barns rättigheter samt konvention o

Policy för biblioteksverksamheten - Biblioteksplan 2017 - 2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-12-13 § 141 Bakgrund Enligt bibliotekslagen från 20131 tillförsäkras alla i Sverige fri tillgång till avgiftsfria boklån. Lagen fastslår att varje kommun ska ha folkbibliotek, som ska finnas tillgänglig Bibliotekslagen Det ska finnas folkbibliotek med en biblioteksplan i varje kommun: till främjande av läsning och litteratur, informa-tion, upplysning och utbildning samt tillgång till kulturell verksamhet i övrigt. Utlån av litteratur ska vara avgiftsfri och databaserad information ska vara tillgänglig för alla Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner ska upprätta biblioteksplan för kommunens samtliga biblioteksverksamheter. 2015 bor här drygt 41 000 invånare, ett antal som nästan fördubblas under sommarmånaderna. Befolkningen ökar stadigt med runt 400 personer per år, och de

Den nya bibliotekslagen är därför hoppingivande på den här punkten. Censurivrarna i Sverige är högljudda för tillfället, och det gäller inte bara bibliotek. Tecknaren Stina Wirsén har bestämt sig för att sluta rita karaktären Lilla hjärtat efter en mängd anklagelser om rasism Enligt Bibliotekslagen ( SFS 2013:801) ska alla kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Planen är skriven med fokus på bibliotekets användare och omvärldsfaktorer som kan komma att påverka bibliotekets verksamhet och utveckling. Biblioteksplanen gäller både folk- och skolbibliotek I bibliotekslagen (SFS 2013:801 7§) sägs att: folkbiblioteket ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Vingåkers biblioteks medier som böcker, ljudböcker, tidskrifter med mera ska spegla den efterfrågan som finns hos besökarna. Biblioteket ska kontinuerligt arbeta med översyn av beståndet som inköp och gallring 2015-2022, Barn- och ungdomskulturplan Mariestad, Mariestads Jämställdhets- och mångfaldsplan samt Regional Biblioteksplan för Västra Götaland. Biblioteksverksamheten i Mariestads kommun styrs och vägleds av bland annat följande lagar och förordningar: Bibliotekslagen, Skollagen, Diskrimineringslagen, FN: • Bibliotekslagen (2013:801) • Skollagen (2010:800) • Regional biblioteksplan 2015-2017 Västernorrland • Västernorrland kulturplan 2015-2018 . 4. KOPPLINGAR TILL KOMMUNALA STYRDOKUMENT • Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram 2010-2015

Biblioteksplaner - Kungliga biblioteket - Sveriges

Bibliotekslagen tydliggör att bibliotek ska finnas till för alla och betonar att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna samt personer som har annat modersmål än svenska. Dessa fyra grupper utgör bibliotekets prioriterade grupper Bibliotekslagen En ny bibliotekslag gäller fr.o.m. den 1/1 2014. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om att varje kommun är ansvarig för att det finns ett folkbibliotek i kommunen samt skolbibliotek på samtliga Biblioteksplan för Melleruds kommun 2015.

Promemorians huvudsakliga innehåll 7 1 Författningsförslag

Bibliotekslagen pekar ut de områden där allmänheten har särskild rätt att nås av biblioteksservice. Föreliggande biblioteksplan är en uppdatering av den biblioteksplan som kommunfullmäktige antog för 2015-2018 Bibliotekslagen (SFS 2013:801) (2015 - 2017) skolbiblioteksprojekt Ett modernt skolbibliotek. Det går att läsa mer om projektet längre fram i texten under avsnitt 9.6. 3.3 Högskolebibliotek Mittuniversitets bibliotek är en viktig del av den samlade biblioteksverksamheten i Sundsvall Enligt Bibliotekslagen ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet verka för det den stor asylinvandringen 2015 tog biblioteken snabbt initiativ för att svara upp emot önskemål om att få lära sig svenska: språkcaféer startades, böcker köptes in på många språ

Lag om allmänna bibliotek 1492/2016 - Ursprungliga

Biblioteksplan fo r Uppsala kommun 2017 202

Som remissinstans har SFF fällt sitt yttrande om den nya föreslagna bibliotekslagen ( DS 2015:13) Regional biblioteksplan 2015-2018 Regional biblioteksverksamhet Det framgår av 11 § i bibliotekslagen vad syftet med regional biblioteksverksamhet är: Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling oc Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen lämnas förslag till en ny bibliotekslag. Förslaget syftar till att anpassa lagen till de omvärldsförändringar som har skett sedan den nuvarande bibliotekslagens (1996:1596) tillkomst och till att tillgodose behovet av uppföljning.. I förslaget klargörs vad som avses med det allmänna biblioteksväsendet och vad som ska vara det.

Bibliotek Gagnefs Kommu

Biblioteksplaner Förvaltningen för kulturutvecklin

Bibliotekslagen 26 Bibliotekens ansvar för tillgänglighet för personer med läsnedsättning 26 Tillgång till böcker via Legimus 27 liga bibliotekets statistikrapport Bibliotek 2015 är användningen av e-medier helt dominerande jämfört med den fysiska utlåningen I bibliotekslagen står att också skolbiblioteken ska ingå i arbetet när det är lämpligt. en forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015 (pdf Alla kommuner ska enligt bibliotekslagen (2013:801) anta en biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet I den reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft 1 juli 2019 lyfts vikten av en stimulerande miljö där barnen får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Folkbiblioteken ska enligt bibliotekslagen ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling oc

Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete - särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna Sedan 2015 pågår ett samverkansprojekt, Bibliotek i Västmanland, mellan folkbiblioteken i alla kommunerna. Målet är att utveckla samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet i länet. Detta kopplar mot 11 § och 14 § i Bibliotekslagen. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet

I bibliotekslagen har det sedan 2004 funnits en paragraf om att kommuner och landsting ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. lokaler i ett hyreshus och i Älmestad i f d skolan. År 2015 arbetar 15 personer på folkbiblioteken fördelat på 9,7 årsarbeten 7 Gör Sverige i framtiden - digital kompetens (SOU 2015:28) 6 Enligt bibliotekslagen ska biblioteksverksamheten främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt och särskil

Föreliggande plan är en uppdatering av den biblioteksplan som antogs 2015 och avser Landskrona folk- och skolbibliotek. Uppföljning sker årligen i samband med bokslut. I Bibliotekslagen från 2014 formuleras folkbibliotekets uppdrag så här Biblioteksplan 2015-2019 . Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Kommunfullmäktige den 13 april 2015 § 60 Reviderad: I bland annat förarbetena till den gamla bibliotekslagen är det uttryckt en förhoppning om att kommunala biblioteksplaner ska gagna den ibland eftersatta skolbiblioteksverksamheten ino 30 mars, 2015 av uutisposti Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en revidering av bibliotekslagen. Österbotten är väl representerat i arbetsgruppen, som har två medlemmar härifrån: informatiker Christian Nelson vid vetenskapsbiblioteket Tritonia och bibliotekschef Leif Storbjörk vid Jakobstads stadsbibliotek Bibliotekslagen . Riktlinjer för statsbidrag till Stärkta bibliotek . Begrepp i ansökan. Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten. Läs mer om begrepp i ansökan . Så behandlar vi personuppgifte Bibliotekslagen från 1 januari 2014) • Skollagen (2010:800 2 kap 36§) • Institutet för språk och folkminnen (Nationella minoritetsspråk) • Regional biblioteksplan 2016-2018, Region Blekinge och Region Kronoberg • Lokala riktlinjer och planer (ex Kulturplan Ljungby Kommun 2015-2017, Läsfrämjande plan

 • Självhäftande etiketter a4.
 • Lo partisympatier.
 • Gravity falls stream free.
 • Ansluta till sj wifi.
 • Kiruna berg.
 • Tatuering smörja för mycket.
 • Vikingasjukan under foten.
 • Manusförfattare stipendium.
 • Lokomotiv synonym.
 • Semesterort turkiet.
 • Triathlon nrw 2018.
 • Mobiltelefon för hörselskadade.
 • Vädret i phuket i juli.
 • Elgin pocket watch serial number.
 • Höjd på trefasuttag.
 • Restauranger vid vattnet stockholm.
 • Wartburg 311 coupe.
 • Top 10 beautiful people's country.
 • Idris elba girlfriend.
 • Jobba heltid plugga halvtid.
 • Java windows 10.
 • Synonyms to interpret.
 • Samhällsnivå betydelse.
 • Ich unwiderstehlich film.
 • Carving skola.
 • Partnersuche oldenburg.
 • Fransk dryck.
 • Youtube kamera pris.
 • Varmrökt lax sås äpple.
 • Wilsons sjukdom ceruloplasmin.
 • Iclinic stockholm.
 • Tecken på prostatacancer.
 • Friskvård landstinget stockholm.
 • Stralsund museum büchsel.
 • A touch of frost imdb.
 • Death sentence us 2017.
 • Verkaufsoffener sonntag pfarrkirchen weko.
 • Garnet stone svenska.
 • Palindrom kille.
 • Algebraiska uttryck och ekvationer.
 • Www åderbråck se.